Vận dụng lược đồ hình ảnh dạy nghĩa không gian của giới từ tiếng Anh: Kết quả thực nghiệm sơ bộ và ý kiến của sinh viên Việt Nam

Bùi Phú Hưng

Abstract


Nghiên cứu cận thực nghiệm này nhằm vận dụng các quan điểm ngôn ngữ học tri nhận vào dạy nghĩa không gian của giới từ trong tiếng Anh cho sinh viên Việt Nam. Khác với các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này mở rộng ứng dụng vào dạy 10 giới từ above, among, at, behind, beside, between, in, in front of, onunder. Nghiên cứu cũng sử dụng giản đồ hình ảnh 3 chiều, mô hình tích hợp hình ảnh và ngôn ngữ với các bài tập bổ sung kỹ năng nói và viết sau phần hướng dẫn và bài tập nhằm tìm ra hiệu quả của quá trình dạy học. Bài viết khảo sát các biến có liên quan nhằm tìm hiểu độ tin cậy của kết quả nghiên cứu. Kết quả cho thấy, những sinh viên trong lớp thực nghiệm có số điểm vượt trội so với phương pháp dạy truyền thống sau khi tham gia nghiên cứu. Các sinh viên này cũng có ý kiến tích cực đối với phương pháp ứng dụng ngôn ngữ học tri nhận vào trong bài giảng hơn là phương pháp dạy mà họ đã học trước đây.

Ngày nhận 13/6/2019; ngày chỉnh sửa 23/9/2020; ngày chấp nhận đăng 10/12/2020


Keywords


nghĩa không gian; giới từ trong tiếng Anh; lược đồ hình ảnh; ngôn ngữ học tri nhận.

References


Ausubel David Paul. 2000. The Acquisition and retention of knowledge: A cognitive view, Kluwer Academic Publishers, Boston.

Bakker Arthur, Cai Jinfa, English Lyn, Kaiser Gabriele, Mesa Vilma, Dooren Wim Van. 2019. “Beyond small, medium, or large: Points of consideration when interpreting effect sizes”. Educational Studies in Mathematics, Vol. 102, 1-8.

Bielak Jakub, Pawlak Miroslaw. 2013. Applying cognitive grammar in the foreign Language classroom: Teaching English tense and aspect. Berlin: Springer.

Boers Frank. 2000. “Metaphor awareness and vocabulary retention”. Applied Linguistics 21: 553-571.

Bùi Phú Hưng 2016. “Ngôn ngữ học tri nhận và ứng dụng trong dạy tiếng Anh”. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, 49, tr. 3-15.

Bùi Phú Hưng 2017. “Vietnamese students learning the semantics of English prepositions”. GEMA Online Journal of Language Studies 17(4): 146-158.

Bùi Phú Hưng, Trương Viên, Nguyễn Ngọc Vũ 2018. “Applying cognitive linguistics to teaching English prepositions: A quasi-experimental study 11(3): 327-346.

Cho Kanako. 2010. Fostering the acquisition of English prepositions by Japanese learners with networks and prototypes. In S. D. Knop, F. Boers, A. D. Rycker (eds), Fostering language teaching efficiency through cognitive linguistics, pp. 259-275.

Evans Vyvyan. 2007. A glossary of cognitive linguistics. Utah: University of Utah Press.

Evans Vyvyan, Green Melanie. 2006. A Glossary of cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Hampe Beate. 2005. “When down is not bad and up is not good enough: A usage-based assessment of the plus-minus parameter in image-schema theory”. Cognitive Linguistics 29: 1-12.

Harmer Jeremy. 2015. How to teach English. Essex, UK: Pearson Education.

Kemmerer David. 2005. “The spatial and temporal meanings of English prepositions can be independently impaired”. Neuropsychologia 43(5): 797-806.

Lakoff George. 1993. The contemporary theory of metaphor. Pp. 202-251 in A. Ortony, Metaphor and thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Langacker Ronald William. 2001. “Discourse in cognitive grammar”. Cognitive Linguistics 12: 143-188.

Langacker Ronald William. 2008. Cognitive grammar as a basis for language instruction. Pp. 66-68 In P. Robinson, N. C. Ellis, Handbook of cognitive linguistics and second language acquisition. New York: Routledge.

Ming Huawa. 2011. A cognitive semantic study of preposition on - Based on a comparison with Chinese prepositional phrase Zai….Shang. Shanghai, China: Doctoral dissertation, Shanghai International Studies University.

Nguyễn Ngọc Vũ. 2016. Conceptual metaphor and metonymy in cognitive semantics. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thu Hương (2005). Vietnamese students mastering English articles. Luận án tiến sỹ. University of Groningen.

Norris John, Ortega Lourdes. 2000. “Effectiveness of L2 instruction: A research synthesis and quantitative meta-analysis”. Language Learning 50 (3): 417-528.

Oxenden Clive, Latham-Koeing Christiana, Seligson Paul. 2008. American English file (student book 2). Oxford: Oxford University Press.

Schnotz Wolfgang. 2014. “Integrated model of text and picture comprehension”. Pp. 72-103, In R. E. Mayer (2nd ed.). Cambridge handbook of multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Song Xin, Schnotz Wolfgang, Juchem-Grundmann Constanze. 2015. “A Cognitive linguistic approach to teaching English prepositions. In W. Schnotz, A. Kauertz, H. Ludwig, A. Muller, J. Pretsch”. Pp. 109-128 in Multidisciplinary Research on Teaching and Learning. New York: Palgrave Macmillan.

Sullivan Gail, Feinn Richard. 2012. “Using effect size - Why the p value is not enough”. Journal of Graduate Medical Education 4, (3): 279-282.

Taylor John. 1989. Linguistic categorization: Prototypes in linguistic theory (2nd ed.). Oxford: Clarendon Paperbacks.

Trần Văn Điềm. 2012. A Handbook of prepositions (Cẩm nang giới từ). Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City General Press.

Trịnh Công Minh. 2014. “Lỗi sử dụng giới từ tiếng Anh của người Việt”. Luận văn thạc sỹ. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tyler Andrea, Mueller Charles, Ho Vu. 2011. “Applying cognitive linguistics to learning the semantics of English prepositions to, for and at: An experimental investigation”. Vigo International Journal of Applied Linguistics 8: 181-205.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i6.594

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172