Lối sống của cộng đồng người Việt ở Australia qua một số nghiên cứu nước ngoài

Trần Thị Thanh Giang

Abstract


Người Việt ở Australia đã và đang trở thành một cộng đồng lớn mạnh, có những nét đặc trưng riêng về văn hóa và lối sống. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Australia tiến hành nhiều nghiên cứu khai thác các khía cạnh khác nhau về cộng đồng này dưới nhiều góc độ: văn hóa học, nhân học, xã hội học… Trên cơ sở điểm luận một số công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí chuyên ngành và sách chuyên khảo về lối sống của người Việt ở Australia, tác giả bài viết tổng hợp những đặc điểm nổi bật về lối sống của người Việt trên ba khía cảnh: lối sống quần cư, duy trì các sinh hoạt văn hóa cộng đồng và trao truyền các giá trị văn hóa gia đình. Bài viết gồm ba phần: giới thiệu sơ lược về quá trình người Việt nhập cư ở Australia; lối sống người Việt ở Australia thông qua điểm luận các công trình nghiên cứu đã công bố; và một số nhận định, bình luận.

Ngày nhận 19/4/2019; ngày chỉnh sửa 14/6/2019; ngày chấp nhận đăng 25/12/2019


Keywords


lối sống; văn hóa gia đình; người Việt di cư; người Việt ở Australia.

References


ABS. 2016.

http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/mf/3412.0 2016 [cited 4 August 2017].

Barnes, D., 2001. "Resettled refugees' attachment to their original and subsequent homelands: long‐term Vietnamese refugees in Australia". Journal of refugee studies 14 (4): 394-411.

Ben-Mosche, Danny, and Joanne Pyke. 2012. “The Vietnamese Disapora in Australia: Current and Potential links with the homeland”. Conference Report of Australian Research Council Linkage project, Melbourne.

Ben-Moshe, Danny, Joanne Pyke, and Liudmila Kirpitchenko. 2016. "The Vietnamese diaspora in Australia: identity and transnational behaviour". Diaspora Studies 9 (2): 112-127. doi: 10.1080/09739572.2016.1183891.

Berry, J. W. 2005. "Acculturation: Living Successfully in Two Cultures". Int. J. Intercult. Relat. 29 (6): 697-712.

Carruthers, Ashley. 2008. “Exile and return: deterritorialising national imaginaries in Vietnam and the diaspora” PhD thesis. Faculty of Arts, Depatement of Anthropology, University of Sydney.

Chan, Kwok Bun, and Louis-Jacques Dorais.1998. "Family, Identity, and the Vietnamese Diaspora: The Quebec Experience". [In English]. Journal of Social Issues in Southeast Asia 13 (1998): 285.

Đào Duy Anh. 1938. Việt Nam văn hóa sử cương. Sài Gòn: Nhà xuất bản Thu Lam.

Đặng Nguyên Anh. 2007. "Labour Export from Viet Nam: Issues of Policy and Practice". In the 8th International Conference of Asia Pacific Migration Research Network Fuzhou, China.

Hartley, Robyn. 1995. Families and Cultural Diversity in Australia. edited by Robyn Hartley and Studies Australian Institute of Family St. Leonards, N.S.W: St. Leonards, N.S.W: Allen & Unwin in association with the Australian Institute of Family Studies.

Helen McKernan. 2016. “Whiteness and policing Vietnamese Australian communities” PhD thesis. Swinburne Institute for Social Research , Swinburne University.

Hyun, Kyoung Ja. 2001. "Sociocultural change and traditional values: Confucian values among Koreans and Korean Americans". International Journal of Intercultural Relations 25 (2): 203-229.

Lê Ngọc Văn. 2012. Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.Lương Văn Hy. 2003. "Gender Relation: Ideologies, Kinship Practice and Political Economy". In Postwar Vietnam: Dynamics of a Transforming Society. edited by Luong Văn Hy Lanham, Md.: Lanham, Md: Rowman & Littlefield.

Neumann, Klaus. 2015. Across the seas: Australia's response to refugees: A history. Edited by body ProQuest issuing: Melbourne: Schwartz Publishing Pty. Ltd.

Nunn, Caitlin. 2012. "Người Úc gốc Việt: Generational Change and Intergenerational Relations among Vietnamese Australians.". PhD thesis. The Australian Centre, School of Historical & Philosophical Studies, University of Melbourne.

Nguyễn Hồng Chi. 2014. "Development and brain drain: a review of Vietnamese labour export and skilled migration". Migration and Development 3 (2): 181-202. doi: 10.1080/21632324.2014.883243.

Nguyễn Nga Anh, and Harold L. Williams. 1989. "Transition from East to West: Vietnamese Adolescents and Their Parents". Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 28 (4) : 505-15.

Vương Nguyễn, and Mai Hồ. 1995. "Vietnamese-Australia families". In Families and cultural diversity in Australia, edited by Robyn Hartley. Allen& Unwin.

Nguyễn Trần Bạt. 2005. “Lối sống” (https://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/loi_song.html) Truy cập 6-2019.

Phạm Hồng Tung. 2007. "Nghiên cứu về lối sống: Một số vấn đề về khái niệm và cách tiếp cận". Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội 23: 271-278.

Rosenthal, Doreen, Nadia Ranieri, and Steven Klimidis. 1996. "Vietnamese Adolescents in Australia: Relationships between Perceptions of Self and Parental Values, Intergenerational Conflict, and Gender Dissatisfaction". International Journal of Psychology 31 (2): 81-92.

Roslyn Le. 2014. “Ricky business:Understanding Vietnamese women’s Pathway into Australia’s Illicit Drug Trade” PhD thesis. Swinburne Unversity of Technology, Australia.

Suårez‐Orozco, Cerola, Irina L. G. Todorova, and Josephine Louie. 2002. "Making Up For Lost Time: The Experience of Separation and Reunification Among Immigrant Families". Family Process 41 (4): 625-643.

Tingvold, Laila, Edvard Hauff, James Allen, and Anne-Lise Middelthon. 2012. "Seeking Balance between the Past and the Present: Vietnamese Refugee Parenting Practices and Adolescent Well-Being". International Journal of Intercultural Relations 36 (4) : 563-74.

Thomas, Mandy. 1999. Dreams in the shadows: Vietnamese-Australian lives in transition. St Leonards, N.S.W.: St Leonards, N.S.W. : Allen & Unwin.

Thomas, Mandy. 2004. "Transitions in Taste in Vietnam and the Diaspora". Australian Journal of Anthropology 15 (1): 54-67.

Thomas, Mandy. 2005. "Vietnamese in Australia". In Encyclopaedia of Diasporas: Immigrant and Refugee Cultures around the World., edited by Carol R Ember and Ian Skoggard: Springer eBooks.

Trần Quốc Vượng. 1998. Cơ sở văn hóa Việt Nam . Nhà xuất bản Giáo dục. Hà Nội

Trần Thị Thanh Giang. 2018. "Sharing cultural values across generations in Vietnamese Australian families" . PhD thesis. Swinburne University of Techology, Australia.

Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn. 2001. Đại cương lịch sử Việt Nam - Từ thời nguyên thuỷ đến Năm 2000 (tập 3). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Viviani, Nancy. 1984. The long journey: Vietnamese migration and settlement in Australia. Carlton, Vic: Melbourne University Press.

Zhou, Min. 2009. "Conflict, coping and reconciliation: intergenerational relations in Chinese immigrant families". In Across Generations: Immigrant Families in America, edited by Nancy Foner. New York London: New York University Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i6.526

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172