Quân và dân Bắc Bình Định trong cuộc phản công chiến lược của Mỹ năm 1966

Đinh Văn Trọng

Abstract


Đầu năm 1966, Mỹ mở cuộc phản công chiến lược lớn vào Bắc Bình Định nhằm lấn chiếm vùng giải phóng, tàn phá hậu phương, tiêu diệt chủ lực Sư đoàn 3 và Quân Giải phóng Bình Định. Quán triệt sự chỉ đạo của Cộng sản Việt Nam, Khu ủy Khu V và Đảng bộ tỉnh Bình Định, quân và dân Bắc Bình Định phối hợp với chủ lực Quân khu V mở cuộc phản công nhằm tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quân đội Mỹ, tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quân đội Việt Nam Cộng hòa, bẻ gãy cuộc hành quân Mùa Khô lần thứ nhất của Mỹ, góp phần to lớn và tạo điều kiện thuận lợi quan trọng để các lực lượng vũ trang Quân khu V và tỉnh Bình Định trụ vững trên chiến trường, quyết tâm đánh Mỹ và diệt Mỹ trong chiến lược phản công Mùa Khô lần thứ hai.

 


Keywords


quân và dân; Bắc Bình Định; phản công

References


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định. 1996. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định. Tập 2: 1954 - 1975. Nhà xuất bản Tổng hợp Bình Định.

Bộ Tư lệnh Quân Khu V. 1989. Khu V, 30 năm chiến tranh giải phóng. Tập 2: Kháng chiên chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1968). Nhà xuất bản Quân Khu V.

Đảng bộ tỉnh Bình Định. 30/8/1973. Tổng kết tình hình chống Mỹ cứu nước (1954 - 1973). Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Đảng bộ tỉnh Bình Định. 1999. Lịch sử Đảng bộ Hoài Ân (1930 - 1975). Nhà xuất bản Tổng hợp Bình Định.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2003. Văn kiện Đảng Toàn tập. Tập 26. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đảng bộ Quân đội nhân dân Việt Nam. 2010. Lịch sử Đảng bộ Quân Khu V (1946 - 2010). Tập 2: Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu V. 2015. Tổng kết công tác Đảng, công tác Chính trị trong chiến dịch, chiến đấu của lực lượng vũ trang quân Khu 5 (1945 - 1989). Tập 2: Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Quân Khu V. 1966. Chiến dịch Bắc Bình Định Xuân 1966. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.

Tỉnh ủy Bình Định. 7/11/1965. Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng. Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Việt Nam Cộng hòa. 2/1966. Tờ trình nguyệt đề tháng 2/1966. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.

Việt Nam Cộng hòa. 3/1966. Tờ trình nguyệt đề tháng 3/1966. Tài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia II.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.515

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172