Chính sách bảo hiểm y tế trong đáp ứng nhu cầu về dụng cụ trợ giúp của người khuyết tật

Phạm Diệu Linh

Abstract


Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội và là một chính sách xã hội lớn mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Bài viết dựa trên khảo sát mới nhất năm 2018-2019 của tác giả khi phỏng vấn bằng bảng hỏi 522 người khuyết tật (NKT) tại huyện Đông Anh và quận Thanh Xuân, Hà Nội để tìm hiểu chính sách BHYT trong việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, tập trung vào nhu cầu về dụng cụ trợ giúp của NKT. Từ đó chỉ ra một số bất cập của BHYT trong đáp ứng nhu cầu về dụng cụ trợ giúp cho NKT và gợi ý một số giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận của NKT đối với các dụng cụ trợ giúp trong chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và hoà nhập xã hội.


Keywords


chính sách bảo hiểm y tế; người khuyết tật; dụng cụ trợ giúp

References


Bộ Y tế. 2009. "Thông tư số 11/2009/TT-BYT Ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán". Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=24248#). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Bộ Y tế. 2013. “Thông tư số 27/2013/TT-BYT Ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế”. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=46982). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Bộ Y tế. 2016. “Thông tư¬ số 18/2016/TT-BYT Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế”. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/botainguyen/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=115650). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Chính phủ. 2012. “Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật”. Số 28/2012/NĐ-CP. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=27435). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Chính phủ. 2014. “Nghị định số 105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/boyte/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=38018). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Chính phủ. 2018. “Nghị định số 146/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế”. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132188). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Perry Mary Jane, Dulio David A, and Hanson Kristina W. 2003. The Role of Health Coverage for People with Disabilities: Findings from Twelve Focus Groups with People with Disabilities. Menlo Park, Calif.: Lake, Snell, Perry, and Associates and Henry J. Kaiser Foundation.

Quốc hội. 2008. “Luật bảo hiểm y tế”. Số 25/2008/QH12. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=12326). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Quốc hội. 2010. “Luật người khuyết tật”. Số 51/2010/QH12. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/botuphap/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=25702#). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Quốc hội. 2014. “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế”. Số 46/2014/QH13. Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=36793). Truy cập tháng 6 năm 2019.

Tổng cục thống kê. 2018. Điều tra quốc gia người khuyết tật Việt Nam. Nhà xuất bản Thống kê.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.506

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172