Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam và vấn đề đặt ra (1999-2014)

Phạm Thị Lương Diệu

Abstract


Kinh tế tư nhân (KTTN) là một trong những thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đắc lực vào việc phát triển nền kinh tế. Ở Việt Nam, sự phát triển của thành phần kinh tế này phụ thuộc vào tư duy, quan điểm của Đảng cầm quyền - Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Nhận thức, chủ trương của Đảng về thành phần kinh tế này là một quá trình lâu dài với từng nấc phát triển và cho đến hiện tại, nhận thức, chủ trương ấy vẫn tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung làm rõ về vấn đề quản lý nhà nước đối với KTTN và vấn đề đặt ra (1999-2014) qua các nội dung chính: quá trình hoạch định, hiện thực hóa chủ trương, chính sách phát triển KTTN của nhà nước (qua việc ban hành 3 Luật Doanh nghiệp 1999, 2005 và 2014) có tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến sự phát triển KTTN; vấn đề đặt ra và kiến nghị chính sách.


Keywords


Kinh tế tư nhân; kinh tế; chính sách kinh tế; quản lý nhà nước; Luật Doanh nghiệp

References


Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 2002. "Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-14-NQ-TW-doi-moi-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-tao-dieu-kien-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-2002-320762.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính - Bộ Công an. 2007. "Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-lien-tich-02-2007-TTLT-BKH-BTC-BCA-huong-dan-co-che-phoi-hop-giua-cac-co-quan-giai-quyet-dang-ky-kinh-doanh-thue-voi-DN-thanh-lap-16904.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Bộ Kế hoạch Đầu tư. 2013. Báo cáo tổng kết thi hành luật Doanh nghiệp 2005.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2004. "Nghị định số 181/2004/NĐ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-181-2004-ND-CP-thi-hanh-Luat-Dat-dai-52514.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2004. "Nghị định số 188/2004/NĐ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-188-2004-ND-CP-phuong-phap-xac-dinh-gia-dat-khung-gia-dat-52557.aspx).Truy cập tháng 5-2018.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2004. "Nghị định số 197/2004/NĐ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-197-2004-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-52593.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2004. "Nghị định số 198/2004/NĐ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-198-2004-ND-CP-thu-tien-su-dung-dat-52589.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2010. "Nghị định 43/2010/NĐ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-43-2010-ND-CP-dang-ky-doanh-nghiep-104230.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2010. "Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 43/2010/NĐ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-14-2010-TT-BKH-huong-dan-ho-so-trinh-tu-thu-tuc-dang-ky-doanh-nghiep-106853.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

CIEM. 2010. Phát triển kinh tế tư nhân. Hà Nội: Trung tâm Thông tin – Tư liệu CIEM.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1987. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2001. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2002. “Nghị quyết 14-NQ/TW về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”. Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-14-NQ-TW-doi-moi-co-che-chinh-sach-khuyen-khich-tao-dieu-kien-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-2002-320762.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2005. Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới (Đại hội VI, VII, VIII, IX). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2006. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam 2011. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng Lao động Việt Nam. 1951. "Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam". Thư viện Quốc gia Việt Nam (http://baochi.nlv.gov.vn/baochi/cgi-bin/baochi?a=d&d=WNyf19510319.2.3&e=-------vi-20--1--img-txIN------). Truy cập tháng 5-2018.

Gso. 2016. Results Of a Survey On non-farm individual business establishments 2015. Hanoi, Vietnam: Statistical Publishing House.

Phạm Văn Hồng. 2016. "Phát triển hộ kinh doanh cá thể - phân tích tự quản trị vốn và tài chính". Tạp chí Tài chính, kỳ 2, số tháng 4.

Trịnh Thị Hoa Mai. 2005. Kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

“Private sector holds key to Vietnam’s future economic success”. 2014. The Saigon Times, July 17: 2-6.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 1999. "Luật Doanh nghiệp 1999". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-1999-13-1999-QH10-45375.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2003. "Luật Đất đai sửa đổi năm 2003". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Dat-dai-2003-13-2003-QH11-51685.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2003. "Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Thue-Thu-nhap-doanh-nghiep-2003-09-2003-QH11-51047.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2003. "Luật Thuế giá trị gia tăng 2003 sửa đổi 07/2003/QH11". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-2003-sua-doi-07-2003-QH11-51045.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2004. "Luật Cạnh tranh 2004". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-2004-27-2004-QH11-52651.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2005. "Luật Doanh nghiệp 2005". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2005-60-2005-QH11-7019.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2007. "Nghị quyết chính phủ 59/2007/NQ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Nghi-quyet-59-2007-NQ-CP-giai-phap-xu-ly-nhung-vuong-mac-trong-hoat-dong-dau-tu-xay-dung-va-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-doanh-nghiep-59461.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2014. "Luật Doanh nghiệp 2014". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-2014-259730.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Nguyễn Hồng Sơn. 2017. Phát triển khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam: những rào cản và giải pháp khắc phục. Tạp chí Kinh tế và Quản lý số 22 (tháng 6), tr. 6-11.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2001. "Nghị định số 58/2001/NĐ-CP". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-58-2001-ND-CP-quan-ly-va-su-dung-con-dau-48098.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2010. "Quyết định 1659/2010/QĐ-TTg". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1659-QD-TTg-thanh-lap-Cuc-Quan-ly-dang-ky-kinh-doanh-111431.aspx). Truy cập tháng 5-2018.

Tổng cục Thống kê. 2005. Niên giám thống kê 2005. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Tổng cục Thống kê. 2015. Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2014-2015. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Bui Tuong Vi. 2014. Institutional Change and Economic Development:The private sector in China and Vietnam. China: Ibid.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172