Chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản

Nguyễn Phương Thúy

Abstract


Ngày 01 tháng 06 năm 2015, Luật Bảo hộ tên gọi của nông lâm thuỷ sản và thực phẩm đặc thù của Nhật Bản bắt đầu có hiệu lực, theo đó, các nông lâm thuỷ sản có chất lượng, và các đặc tính khác được xã hội công nhận do nguồn gốc địa lý có thể được bảo hộ với tư cách chỉ dẫn địa lý. Cuối năm 2018, để phù hợp với việc thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế Nhật Bản-Liên minh châu Âu, một số quy định của Luật này đã được sửa đổi và luật sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. Với sự sửa đổi này, sẽ có thêm nhiều chỉ dẫn địa lý của nước ngoài được đăng ký và nhận được sự bảo hộ với tư cách là chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản trong thời gian tới. Nghiên cứu này sẽ giới thiệu về chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản và đưa ra một số lưu ý đối với chỉ dẫn địa lý của nước ngoài khi muốn nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản.

Ngày nhận 03/4/2019; ngày chỉnh sửa 07/5/2019; ngày chấp nhận đăng 31/5/2019


Keywords


chỉ dẫn địa lý; bảo hộ; đăng ký; nông lâm thuỷ sản; Nhật Bản

References


Bộ Nông- Lâm-Ngư nghiệp (MAFF). 2019. “Chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý”. Cổng thông tin điện tử Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp (http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/index.html). Truy cập tháng 3 năm 2019. (農林水産省.2019.「地理的表示(GI)保護制度」)

Quốc hội Nhật Bản. 2018. “Luật Bảo hộ tên gọi của nông lâm thuỷ sản và thực phẩm đặc thù”. Cổng thông tin tổng hợp chính phủ điện tử (https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000084_20180401_429AC0000000070&openerCode=1). Truy cập tháng 3 năm 2019. (日本国会.2018.「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」)

Văn phòng Nội các Nhật Bản. 2010. “Phương châm cơ bản về liên kết kinh tế một cách bao quát”. Cổng thông tin điện tử Văn phòng Nội các (https://www.cas.go.jp/jp/tpp/pdf/2012/2/3.20101109.pdf). Truy cập tháng 3 năm 2019. 内閣

官房.2010.「包括的経済連携に関する基本方針」)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172