Thông tin khoa học

Phòng Tạp Chí

Abstract


  • Hội thảo Khoa học quốc tế “Xây dựng nền tảng học liệu mở cho giáo dục đại học Việt Nam: Đề xuất chính sách, tạo lập cộng đồng và phát triển giải pháp công nghệ”

  • Thuyết trình "Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu văn hóa, xã hội, tôn giáo đương đại" của GS Bryan Turner

  • Hội thảo: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học quản lý:Lý luận và thực tiễn

  • Lễ ra mắt và Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

  • Các hội thảo khoa học trong năm 2016 (dự kiến)
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172