Trẻ khuyết tật vận động ở trường học Việt Nam: Trải nghiệm, khả năng tự thích ứng và mô hình trợ giúp công tác xã hội

Trần Văn Kham

Abstract


Nội dung bài viết này là một phần trong nghiên cứu về trải nghiệm khuyết tật của trẻ khuyết tật vận động tại Hà Nội được triển khai thực hiện năm 2014 với mục tiêu nhận diện cách mà trẻ em trải nghiệm ở trường học ra sao, cách thức giải quyết những khó khăn và các đề xuất nhằm trợ giúp đối tượng này từ các lĩnh vực hoạt động chuyên môn, đặc biệt là từ công tác xã hội. Kết quả nghiên cứu cho thấy trẻ khuyết tật vận động trải nghiệm những khó khăn về đi lại, học tập nhiều hơn về mặt thái độ, kỳ thị xã hội; để giải quyết những khó khăn như vậy, trẻ khuyết tật hướng đến tự thích ứng, tạo dựng các mối quan hệ trong trường học có xu hướng rõ nét hơn là đòi hỏi những thay đổi về điều kiện cơ sở vật chất, các hình thức dịch vụ chăm sóc. Trên cơ sở các kết quả thu nhận được, bài viết này đề xuất một vài hàm ý về phát triển các hoạt động đào tạo, tập huấn và xây dựng mạng lưới dịch vụ xã hội cho trẻ khuyết tật tại trường học.

--------------------

Children with physical disabilities in contemporary Vietnam Schools: Experiences, self-adaptations and social work’s supports

Abstract: This paper is a part of current research project on “Life experiences of children with physical disabilities in Hanoi” aims at indentifying how they experience their life in schools with advantages and disadvantages, and how they dealt with such disadvantages. Initial findings taken from this research illustrate that they face more difficulties in terms of physical environment and accessibility rather than social attitude; and the best way they deal with such difficulties and challenges in their life in schools by the self-adaptation. The last section of this paper proposes some implications for social work services and supports to improve the social inclusion for disabled children in schools.

Keywords: Children with disability; physical disability; Vietnam, experiences, social inclusion

 


Keywords


Trẻ khuyết tật; vận động; trải nghiệm; hoà nhập xã hội;

References


Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2006. "Quyết định về giáo dục hoà nhập cho người khuyết tật". http://vanban.moet.gov.vn/?page=1.15&script=viewdoc&view=17003&opt=brpage.

Truy cập ngày 20/11/2008

Bộ Giáo dục và Đào tạo 2009. "Dự thảo chiến lược giáo dục 2009-2020 lần thứ 13 (14th draft on Educational Strategic Plan, 2009-2020)". . Truy cập ngày 12/10/2015.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2010. "Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục hòa nhập"..Truy cập ngày 12/1/2016.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 2004. Phân tích tình hình trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động xã hội.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội & United Nations Children’s Funds. 2009. Xây dựng môi trường bảo vệ trẻ em Việt Nam: Đánh giá pháp luật và chính sách bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

Booth. T 2002. "Inclusion and exclusion policy in England: who controls the agenda?", in Inclusive education: policy, contexts and comparative perspectives, eds. F Armstrong, D Armstrong & L Barton, David Fulton, London.

Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. 2011. "Khung chương trình đào tạo". . Truy cập ngày 19/7/2011.

Đại học Sư phạm Hà Nội. 2011. "Khung chương trình đào tạo".. Truy cập ngày 20/7/2011.

Lê Bạch Dương, Khuất Thu Hồng, Nguyễn Đức Vinh. 2008. Người khuyết tật ở Việt Nam: kết quả từ khảo sát tại Thái Bình, Quảng Nam và Đồng Nai. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Trần Đức Duy. 1995. Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Japan International Cooperation Agency (JICA). 2002. Country profile on disability: Socialist Republic of Vietnam, Japan International Cooperation Agency, Hanoi.

Lipsly, D & Gartner, A. 1996. "Equity requires inclusion: the future for all students with disabilities", in Disability and the dilemmas of education and justice, eds. C Christensen & F Rizvi, Open University Press, Buckingham.

Nind, M & Seale, J. 2009. "Concepts of access for people with learning difficulties: towards a shared understanding", Disability & Society, vol. 24, no. 3, pp. 273-287.

Quốc hội Việt Nam. 1998. "Pháp lệnh về người tàn tật".

. Truy cập 8 tháng 2 2009.

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. 2014. Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng năm học 2014-2015, Hà Nội.

Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội. 2015. Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và phương hướng năm học 2015-2016, Hà Nội.

Trần Văn Kham, Lê Thị Nguyệt, Vũ Thị Minh Phương, Lê Thị Thanh Xuân. 2005. "Being different from others: disabled children's experiences of going to school", in To make my parents happy: an anthropological perspective on children in Vietnam, eds. T Gammeltoft & KF Olwig, Statistical Publishing House, Hanoi, pp. 61-79.

Trần Văn Kham. 2013. Overview of Social Constructionism and its implications for Social Work education in Vietnam, VNU Journal of Social Sciences and Humanities, vol.29, no.4, tr.30-37, . Xem ngày 29/12/2015

Trần Văn Kham. 2014. Social Inclusion of Children with Disabilities in Vietnam, Scholar Press, Germany.

United Nations. 2012. "Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Status and History".

. Truy cập 20/1/2016.

United Nations Children’s Fund (UNICEF). 1989. Convention on the Rights of the Child, UNICEF Press, Denmark.

UNICEF. 2007. Promoting the rights of children with disabilities, United Nations Children's Fund, Denmark.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 2000.

Dakar framework for action-education for all: meeting our collective commitments,

UNESCO, Paris.

. Truy cập ngày 23/10/2015

UNESCO. 1994. "The Salamanca statement and framework for action on special needs education" . Truy cập ngày 23/9/2015.

UNESCO. 1990. "World Declaration on Education for All".

. Truy cập ngày 12/11/2015.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam. 2015. "Giáo dục học sinh khuyết tật: Khó khăn trăm bề". http://baochinhphu.vn/Doi-song/Giao-duc-hoc-sinh-khuyet-tat-Kho-khan-tram-be/243772.vgp. Truy cập ngày 10/01/2016.

World Bank. 2011. "The world at a glance: key development indicators from the World Bank".

. Truy cập ngày 27/12/2015,

World Health Organization & World Bank. 2011. World report on disability, World Health Organization Press, Geneva.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1.42

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172