Kiểu truyện Chàng trai khỏe trong truyện cổ tích Việt Nam và Ấn Độ nhìn từ phương diện kết cấu

Nguyễn Thị Thu Trang

Abstract


Trong kho tàng truyện cổ dân gian thế giới và đặc biệt trong truyện cổ dân gian các dân tộc Việt Nam, kiểu truyện Chàng trai khỏe và những người bạn đồng hành có khả năng khác thường là một trong những kiểu truyện khá phổ biến. Về mặt nghiên cứu, ở Việt Nam, kiểu truyện Chàng trai khỏe đã được một số nhà nghiên cứu đề cập đến trong giáo trình Văn học dân gian hay ở một vài chuyên luận, bài báo khoa học nhưng đều ở mức độ sơ bộ. Để có một cái nhìn mang tính quốc tế và toàn diện hơn, chúng tôi muốn đi sâu nghiên cứu kiểu truyện Chàng trai khỏe trong truyện cổ tích của Việt Nam và Ấn Độ cả về nội dung và thi pháp theo phương pháp cấu trúc loại hình, phương pháp so sánh type truyện và motif. Trong bài viết này, chúng tôi chủ yếu tập trung vào phương diện kết cấu của kiểu truyện. So sánh truyện của Việt Nam và Ấn Độ, chúng tôi muốn làm rõ sự giống và khác nhau về kết cấu và các motif cấu thành nên truyện để từ đó lý giải về văn hóa dân tộc ẩn chứa trong đó.   

Ngày nhận 27/8/2018; ngày chỉnh sửa 10/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018                                                  


Keywords


kiểu truyện; motif; Chàng trai khỏe; bạn đồng hành; kết cấu.

Full Text:

 Subscribers Only

References


A. Campbell. 1891. “Gumda, the Hero”. pp. 57-61 in Santal Folk Tales. Pokhuria: Santal Misson Press.

Antti Aarne and Stith Thompson. 1973. The Types of the Folklore, A Classification and Bibliography, Second. Revision. Helsinki: Helsingin Liikekirjapaino Oy.

Chu Xuân Diên (chủ biên). 2012. Văn học dân gian Sóc Trăng. Hà Nôi: Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin.

Doãn Thanh, Thương Nguyễn, Hoàng Thao. 1963. Truyện cổ dân tộc Mèo. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.

Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên). 2002. Truyện cổ dân gian. tập II. Tổng tập văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Đặng Nghiêm Vạn, Đặng Văn Lung, Tăng Kim Ngân. 1994. Truyện cổ các dân tộc ít người Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.

Đinh Gia Khánh (chủ biên), Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn. 2001. Văn học dân gian Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Flora Annie Steel. 1917. “Prince Lionheart and his three friends”. pp. 42-60 Tales of the Punjab. London: Macmillon and Co Limited.

Georg Morgenstierne. 1944. “Jau Bahàdur and the Giants”. pp. 60-66 in The Pashai Language, Indo-Iranian Frontier Languages, vol III, Oslo: H. Aschehoug & Co.

H. Parker. 1914. “The Story of the Four Giants”. pp. 162-169 in Village Folk-Tales of Ceylon, vol II. London: Luzac and Co.

Hà Đình Thành. 2003. “Bước đầu phác họa “Hình tượng người khoẻ tài ba” và “Hình tượng người lao động thông minh, mưu trí” trong truyện kể dân gian Tày, Nùng”. Tạp chí Văn hoá dân gian 6 (90): 9-16.

James Drummond Anderson. 1895. “The Seven Champions”. pp. 9-11 in A Collection of Kachari Folktales and Rhymes, Shillong: The Assam Secretariat Printing Office.

Lại Phi Hùng. 1994. “So sánh tương quan giữa loại truyện chàng trai khoẻ của Lào với các loại truyện cùng tên của Việt Nam”. Tạp chí Văn hoá dân gian 4: 55- 56.

Lê Trung Vũ (sưu tầm, biên soạn). 1998. Truyện cổ Hơmông. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin.

Lù Dín Siềng (biên soạn). 1982. Truyện cổ Giáy. Hà Nội: Nhà xuất bản Dân tộc.

Marry Brockington. 2004. “The Fairy Tale in South Asia: The Same Only Different”. pp. 239-252 in A companion to the Fairy Tale, edited by Hilda Ellis Davidson and Anna Chaudhri. DS. Brewer.

Ninh Viết Giao và nhóm biên soạn. 1993. Kho tàng truyện kể dân gian xứ Nghệ. tập II. Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An.

Ngô Văn Doanh và Quế Lai tuyển dịch và biên soạn. 1987. Truyện cổ dân gian các dân tộc thiểu số Ấn Độ. tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.

Nguyễn Cừ tuyển chọn. 2006. Truyện cổ tích Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Nguyễn Đổng Chi. 2014. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. tập I. TP.HCM: Nhà xuất bản trẻ.

Nguyễn Thị Huế (Chủ biên). 2012. Từ điển Type truyện dân gian Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.

Nguyễn Thị Nguyệt. 2011. “Hình tượng Người khỏe tài ba trong truyện cổ tích các dân tộc Việt Nam”. Tạp chí Văn học 4: 55-65.

Nguyễn Thừa Hỷ. 1986. Tìm hiểu văn hóa Ấn Độ. Hà Nội. Nhà xuất bản Văn hóa.

Nhiều tác giả. 1997. Truyện cổ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc.

Nhiều tác giả. 2004. Tổng tập văn học dân gian người Việt. tập 6. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Phùng Sĩ Hòa, Nguyễn Hữu Chúc tuyển chọn. 1999. Truyện cổ các dân tộc Thanh Hóa. Thanh Hóa: Nhà xuất bản Thanh Hóa.

Shovona Devi. 1915. “The Elephen Wrestler”. pp. 151-157 in The Orient Pearls: Indian Folklore. London: Macmillon and Co Limited.

Stith Thompson and Warren E. Roberts. 1960. Types of Indic oral tales (India, Pakistan and Ceylon), Helsinki: Helsingin Liikekirjapaino Oy.

Stith Thompson. 1977. The Folktale. Berkeley: University of California Press.

Từ Thị Cung sưu tầm, Ngô Văn Doanh giới thiệu. 2004. Cao Huy Đỉnh tuyển tập tác phẩm. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.

Verrier Elwin. 1979. “The Clever Potter”. pp. 489-491 in The Baiga. New York: Ams Press.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.411

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172