Phương thức tham gia sản xuất tác phẩm của công chúng cho báo chí trên điện thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Phan Quốc Hải

Abstract


Một trong những điểm mới của báo chí trên điện thoại di động hiện nay tại Việt Nam là công chúng có thể tham gia tác nghiệp và sản xuất tin, bài cùng tòa soạn. Quyền và trách nhiệm liên quan đến thông tin từng thuộc về nhà báo, giờ cũng thuộc về độc giả. Sản phẩm do công chúng tạo ra được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau: công chúng trực tiếp sản xuất tin, bài hoàn thiện; cung cấp các thông tin liên quan để nhà báo sản xuất tin, bài; bình luận, phân tích, góp ý cho tin, bài.

Ngày nhận 01/8/2018; ngày chỉnh sửa 18/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


báo chí di động; công chúng; sản xuất tác phẩm.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bowman, Shayne. 2003. We media: How audiences are shaping the future of news and information. United States of America: The Media Center at the American Press Institute.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2013. “Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu). Truy cập tháng 9 năm 2018.

Gillmor, Dan. 2003. We the Media: Grassroots Journalism by the People, for the People. New York: O'Reilly Media.

Lasica, John. 2003. “What is participatory journalism?“ Journalism Review. 12: 10-21.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2018. “Luật an ninh mạng”. Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://www.moj.gov.vn/vbpq/). Truy cập tháng 9 năm 2018.

Bùi Chí Trung. 2013. Tìm hiểu kinh tế truyền hình. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.410

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172