Xây dựng đội ngũ công nhân Quảng Ninh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguyễn Thị Nhung

Abstract


Quảng Ninh là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng của cả nước. Thực hiện công cuộc đổi mới theo tinh thần của Đại hội VI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ VIII đã mang lại những kết quả quan trọng cho tỉnh, Quảng Ninh đã trở thành một tỉnh công nghiệp, có tiềm năng kinh tế lớn trong tam giác phát triển Bắc Bộ. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ đối với sự phát triển của cả tỉnh nói chung và đối với sự phát triển của đội ngũ công nhân nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Ngày nhận 02/8/2018; ngày chỉnh sửa 17/10/2018; ngày chấp nhận đăng 30/10/2018


Keywords


công nhân Quảng Ninh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh. 2006. Niên giám thống kê Quảng Ninh. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 1996. Văn kiện Đại hội đại biểu Tỉnh lần thứ X, Hạ Long: Lưu tại Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2001. Văn kiện Đại hội đại biểu Tỉnh lần thứ XI, Hạ Long: Lưu tại Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. 2005. Văn kiện Đại hội đại biểu Tỉnh lần thứ XII, Hạ Long: Lưu tại Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1991. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Thủ tướng Chính phủ. 2004. Quyết định số 143/2004/ QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2004-2008.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2004. Chỉ thị 43- CT/TU ngày 24/11/2004 Về đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh năm 2004-2005.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2001. Chỉ thị số 09 - CT/TU Về việc đẩy mạnh tổ chức thực hiện Chương trình giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2001 - 2005, Lưu trữ Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh.1996. Nghị quyết số 01 - NQ/TU ngày 30 tháng 7 năm 1996,Về một số giải pháp trước mắt xây dựng giai cấp công nhân ở Quảng Ninh theo yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Lưu tại Tỉnh ủy Quảng Ninh.Trang 4.

Tỉnh ủy Quảng Ninh. 2005. Báo cáo thống kê năm 2005 của Tỉnh ủy Quảng Ninh Về thực hiện đào tạo, đào tạo lại đội ngũ công nhân. Lưu tại Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. 2004. Quyết định số 3212/QĐ-UB, ngày 14 tháng 9 năm 2004 Về phê duyệt nội dung đề cương Dự án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Lưu tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.408

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172