Biến đổi về giai tầng xã hội ở Sài Gòn (1965 - 1975)

Phan Hải Vân

Abstract


Hơn hai mươi năm (1954-1975), trải qua các giai đoạn của cuộc chiến tranh mà Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn tiến hành ở miền Nam Việt Nam, đô thị Sài Gòn có nhiều chuyển biến trên mọi phương diện. Đặc biệt, từ năm 1965 trở đi, với sự hiện diện trực tiếp của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam, những chính sách của chính quyền Sài Gòn, và dưới tác động của chiến tranh đã làm các giai tầng xã hội biến đổi rõ nét. Sự biến đổi này bao gồm các tầng lớp công nhân, lao động, giai cấp tư sản, tiểu tư sản, trí thức... Nghiên cứu góp phần làm rõ hơn các tiền đề về sự phát triển, năng động của đô thị Sài Gòn trước và sau năm 1975 mà ở đó chủ yếu xuất phát từ con người - các thành phần, tầng lớp xã hội.

Ngày nhận 16/8/2018; ngày chỉnh sửa 18/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Từ khoá: lực lượng lao động; giai tầng xã hội; xã hội; biến đổi xã hội; xã hội Sài Gòn.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Vũ Văn An. 1970. Nền hành chánh Đô thành Sài Gòn. Sài Gòn: Học viện Hành chánh Quốc gia.

Nguyễn Bá Cẩn. 2003. Đất nước tôi: Hồi ký chính trị. California.

Quỳnh Cư. 1977. “Mấy nét về cơ sở giai cấp của Nguỵ quyền Sài Gòn thời kỳ 1954-1975”. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 6: 15-27.

Lâm Thanh Liêm. 1973. Lược khảo dân số. Sài Gòn: Nhà xuất bản Lửa Thiêng.

Cao Văn Lượng. 1974. Bước đầu tìm hiểu về Cơ cấu công nhân, lao động ở các thành thị miền Nam Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử 159: 8-20.

GabrielKolko. 2003. Giải phẫu một cuộc chiến tranh. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Lâm Quang Huyên. 1985. Cách mạng ruộng đất ở miền Nam Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Đặng Phong. 2004. Kinh tế miền Nam Việt Nam thời kỳ 1955-1975. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II. Nhận định tình hình kinh tế 1972 (Nguyễn Văn Hảo) Phông Tổng thống Đệ Nhị Cộng hoà, Hồ sơ số 2729.

Cao Đức Thi. 1970. Vấn đề thiết kế đô thị Việt Nam. Hà Nội: Học viện Quốc gia hành chánh.

Tuần san Phòng thương mại và công nghệ Sài Gòn ngày 19/5/1973.

Tổng cục thống kê. 1976. Việt Nam Niên giám thống kê 1973. Bộ phận thống kê miền Nam.

Viện kinh tế học. 1990. 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990). Hà Nội: Nxb Khoa học xã hội.

Viện Quốc gia thống kê. 1968. Việt Nam Niên giám thống kê 1968. Việt Nam Cộng hoà.

Viện Quốc gia thống kê. 1969. Việt Nam Niên giám thống kê 1969. Việt Nam Cộng hoà.

Viện Quốc gia thống kê. 1971. Việt Nam Niên giám thống kê 1971. Việt Nam Cộng hoà.

Viện Quốc gia thống kê. 1972. Việt Nam Niên giám thống kê 1972. Việt Nam Cộng hoà.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.407

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172