Tăng trưởng dân số quận Hà Đông (2000 - 2015)

Nguyễn Hữu Sơn

Abstract


Bài viết nghiên cứu sự tăng trưởng dân số quận Hà Đông năm 2000-2015. Bằng những thống kê cụ thể, qua phân tích, so sánh, đánh giá, bài viết chỉ ra sự biến đổi quy mô dân số, mật độ dân số, cơ cấu dân số và tỉ tệ tăng dân số của quận. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm ¾ tổng dân số, cao hơn tỉ lệ chung của cả nước. Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên thấp nhưng tỉ lệ tăng dân số cơ học rất cao, sự tăng trưởng có những tác động tiêu cực, nhưng đó là xu thế chung trong quá trình đô thị hóa ở nhiều địa phương trên cả nước. Chính sự tăng trưởng này làm tăng lực lượng lao động xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển nhanh chóng hơn; đồng thời làm phong phú, đa dạng dạng đời sống văn hóa, xã hội ở Hà Đông.

Ngày nhận 30/7/2018; ngày chỉnh sửa 19/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


tăng trưởng dân số; đặc điểm dân số; nguyên nhân tăng trưởng dân số; tác động từ tăng trưởng dân số.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hà Đông. 2014. Lịch sử Đảng bộ quận Hà Đông (1926-2010). Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hà Đông. 2015. Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ quận Hà Đông. Hà Đông: Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Hà Đông.

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hà Đông. 1990. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thị xã Hà Đông, tập I (1936-1954), Sơ thảo. Hà Nội: Nhà máy in Tiến bộ Hà Nội.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương 2009. 2010. “Thông cáo báo chí Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009: Công bố kết quả điều tra sơ bộ” Cổng thông tin điện tử Tổng Cục Thống kê (file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/My%20Documents/Downloads/Thongcaobaochi_vie_21-7-2010_chinhthuc.pdf) Truy cập tháng 7 - 2018

Báo Dân trí. 2011. “Nhiều người nhập cư vào Hà Nội rất xuất sắc”, đăng thứ Tư ngày 23 tháng 3 năm 2011(https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-nhap-cu-vao-ha-noi-rat-xuat-sac-1301142708.htm). Truy cập tháng 7 - 2018

Chi cục thống kê Hà Đông. 2013. Niên giám thống kê quận Hà Đông giai đoạn 2008-2012. Hà Đông: Chi cục thống kê Hà Đông.

Chi cục thống kê Hà Đông. 2017. Niên giám thống kê năm 2016 quận Hà Đông. Hà Đông: Chi cục thống kê Hà Đông.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2003. Nghị định số 107/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2006. Nghị định số 01/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2006. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2006. Nghị định số 155/CP/2006 ngày 27 tháng 12 năm 2006. Hà Nội: Chính phủ.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2008. Nghị định số 23/2008/NĐ-CP ngày 1 tháng 3 tháng 2008. Hà Nội: Chính phủ.

Cục thống kê Hà Nội. 2008. Niên giám thống kê Hà Nội 2007. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Cục thống kê Hà Nội. 2013. Niên giám thống kê Hà Nội 2012. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Cục thống kê Hà Nội. 2015. Niên giám thống kê Hà Nội 2014. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Cục thống kê Hà Nội. 2016. Niên giám thống kê Hà Nội 2015. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Cục thống kê Hà Nội. 2017. Niên giám thống kê Hà Nội 2016. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Cục thống kê Hà Tây. 2000. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 1995-1999. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Cục thống kê Hà Tây. 2001. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 2000-2001. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Cục thống kê Hà Tây. 2002. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 2001. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Cục thống kê Hà Tây. 2003. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 2002. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Cục thống kê Hà Tây. 2004. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 2003. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Cục thống kê Hà Tây. 2006. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 2005. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Cục thống kê Hà Tây. 2007. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 2006. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Cục thống kê Hà Tây. 2008. Niên giám thống kê tỉnh Hà Tây 2007. Hà Đông: Xí nghiệp in Hà Tây.

Hoàng Trọng Phu. 1933. Nhận xét về tỉnh Hà Đông. Hà Đông: Tòa Công sứ Hà Đông.

Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1961. Quyết định số 70-CP ngày 17 ngày 5 năm 1961. Hà Nôi: Hội đồng Chính phủ.

Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1969. Quyết định số 178/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 1969. Hà Nội: Hội đồng Chính phủ.

Phòng thống kê Hà Đông. 2001. Niên giám thống kê thị xã Hà Đông 1999-2000. Hà Đông: Phòng thống kê Hà Đông.

Phòng thống kê Hà Đông. 2006. Niên giám thống kê thị xã Hà Đông 2001-2005. Hà Đông: Phòng thống kê Hà Đông.

Phòng thống kê Hà Đông. 2010. Niên giám thống kê quận Hà Đông giai đoạn 2005-2009. Hà Đông: Phòng thống kê Hà Đông.

Quận ủy Hà Đông. 2013. “Hà Đông những dấu mốc lịch sử” Cổng thông tin điện tử quận Hà Đông (http://hadong.hanoi.gov.vn/portal/Pages/20130906/ha-dong-nhung-dau-moc-lich-su.aspx) Truy cập tháng 7 năm 2018

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2008. Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008. Hà Nội: Quốc hội.

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2009. Nghị quyết số 19/2009/QH12 ngày 8 tháng 5 năm 2009. Hà Nội: Quốc hội.

Trang web Wikipedia tiếng Việt. “Huyện Thanh Trì” (https://vi.wikipedia.org/wiki/Thanh_Tr%C3%AC) Truy cập tháng 7 - 2018

Thị ủy Hà Đông. 1994. Lịch sử Đảng bộ thị xã Hà Đông, tập II (1954-1975). Hà Nội: Nhà máy in Tiến bộ Hà Nội.

Tổng Cục Thống kê. 2009. “Báo cáo Tổng điều tra dân số Việt Nam 2009” Cổng thông tin điện tử Tổng Cục Thống kê (https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=596&ItemID=9782) Truy cập tháng 7 - 2018

Ủy ban Hành chính Liên khu III. 1955. Quyết định số 85 và 86-QĐ/LK ngày 18 tháng 2 năm 1955. Hà Nội: Ủy ban Hành chính Liên khu III.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây. 2007. Quyết định số 2404/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007. Hà Tây: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. 2014. Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014. Hà Nội: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 1965. Nghị quyết 103-NQ-TVQH ngày 21 tháng 4 năm 1965. Hà Nội: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.405

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172