Công tác binh vận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định năm 1973 góp phần đấu tranh đòi chính quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định Pari

Đinh Văn Trọng

Abstract


Bị thất bại nặng trên chiến trường, Mỹ buộc phải ký kết Hiệp định Pari, rút quân chiến đấu Mỹ về nước. Song, với bản chất xâm lược và ngoan cố, đế quốc Mỹ quyết không từ bỏ ý đồ xâm lược, vẫn cố bám lấy chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, ồ ạt viện trợ quân sự và tài chính để tăng cường, hiện đại hóa quân đội Sài Gòn, đẩy cuộc chiến tranh lấn đất, giành dân lên đến mức độ cao nhất, tiếp tục dùng quân đội Sài Gòn làm công cụ áp đặt ách thống trị thực dân mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam - vi phạm nghiêm trọng Hiệp định, trong đó có tỉnh Bình Định. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh Bình Định chỉ đạo các lực lượng làm công tác binh vận trong toàn tỉnh bằng nhiều nội dung, hình thức, phương pháp, khẩu hiệu hoạt động và đấu tranh phong phú, linh hoạt, quyện chặt trong ba mũi giáp công, trên khắp ba vùng chiến lược, phát huy tác dụng tích cực trong từng trận đánh, từng bước làm tan rã quân đội và chính quyền Sài Gòn, góp phần đấu tranh đòi chính quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định Pari.

Ngày nhận 14/7/2018; ngày chỉnh sửa 18/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Binh vận; tỉnh Bình Định; Hiệp định Pari.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Đảng Cộng sản Việt Nam. 2004. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 34. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đảng bộ huyện An Nhơn. 2009. Lịch sử Đảng bộ huyện An Nhơn (1930-1975). Nhà xuất bản Tổng hợp Bình Định.

Tỉnh đội Bình Định. 25/12/1973. Báo cáo tình hình địch từ ngày 25/12/1972 đến ngày 25/12/1973. Tài liệu lưu tại Phòng Nghiên cứu khoa học Tỉnh đội Bình Định.

Tỉnh đội Bình Định. 31/12/1973. Báo cáo Tổng kết năm 1973. Tài liệu lưu tại Phòng Nghiên cứu khoa học Tỉnh đội Bình Định.

Tỉnh ủy Bình Định. 21/3/1973. Chỉ thị mở đợt hoạt động tổng hợp toàn tỉnh nhằm đánh bại âm mưu lấn chiếm và bình định của địch. Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Tỉnh ủy Bình Định. 4/1973. Nghị quyết hội nghị Tỉnh ủy mở rộng. Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Tỉnh ủy Bình Định. 31/12/1973. Tổng kết năm 1973. Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Bình Định. 12/12/1973. Thư kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong tỉnh nhân kỷ niệm 13 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam. Tài liệu lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.392

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172