Triết lý chính trị Hồ Chí Minh: Cấu trúc, đặc điểm và giá trị

Lại Quốc Khánh, Phan Duy Anh

Abstract


Triết lý chính trị Hồ Chí Minh là hệ thống nguyên tắc, phương châm, định hướng giá trị cho tư duy và hành động chính trị của Hồ Chí Minh cũng như cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo ngọn cờ tư tưởng của Người. Triết lý chính trị Hồ Chí Minh là một tài sản tinh thần quý báu của dân tộc, cần được trân trọng nghiên cứu, kế thừa và phát triển trong giai đoạn hiện nay, lấy đó làm một cơ sở quan trọng đẩy mạnh quá trình đổi mới chính trị ở Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài viết tập trung làm rõ cấu trúc, đặc điểm và giá trị của triết lý chính trị Hồ Chí Minh.

------------

Ho Chi Minh’s political philosophy: Structure, characteristics and values

 

Abstract: Ho Chi Minh’s political philosophy is a system of the principle and guideline, value-orientation for thinking and political action of Ho Chi Minh as well as for the Vietnamese revolutionary cause under the leadership of Communist Party of Vietnam following Ho Chi Minh’s Ideology. Political philosophy of Ho Chi Minh is a valuable spiritual wealth of the nation, should be respectfully study, inheritance and development in the current period, taken as an important basis to accelerate the process of political reform in Vietnam according to socialist orientation. The paper focus on clarifying the structure, characteristics and values of Ho Chi Minh’s political philosophy.

Keywords: Philosophy, politics, political philosophy, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh’s political philosophy.


Keywords


Philosophy; politics; political philosophy; Ho Chi Minh; Ho Chi Minh’s political philosophy;

References


Đảng Cộng sản Việt Nam. 2000. Văn kiện Đảng toàn tập. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/van-kien-dang-toan-tap/doc-5101320151532856.html).

Truy cập tháng 1 năm 2016.

Hồ Chí Minh. 2011a. Toàn tập, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011b. Toàn tập, tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011c. Toàn tập, tập 3 Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011d. Toàn tập, tập 4. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011e. Toàn tập, tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011f. Toàn tập, tập 6. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011g. Toàn tập, tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011h. Toàn tập, tập 10. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2011i. Toàn tập, tập 15. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

“Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 1990. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Mạch Quang Thắng, Bùi Đình Phong, Chu Đức Tính (ĐCB). 2013. UNESCO với sự kiện tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Đài Trang. 2013. Hồ Chí Minh Nhân văn và phát triển. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Nguyễn Văn Hồng. 2001. Mấy vấn đề lịch sử châu Á và lịch sử Việt Nam-Một cách nhìn. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1.39

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172