Mô hình quản lý khoa học và công nghệ cấp tỉnh theo hướng mở rộng tham gia của cộng đồng: một đánh giá tại tỉnh Hà Nam

Nguyễn Mạnh Tiến

Abstract


Bài nghiên cứu này đưa ra và giải quyết hai nội dung chính. Thứ nhất, trình bày một cách khoa học về mô hình quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh theo hướng mở rộng tham gia của cộng đồng. Thứ hai, trên cơ sở lý thuyết đã trình bày, bài viết áp dụng nghiên cứu thực tế tại tỉnh Hà Nam qua khảo sát 250 mẫu. Từ đó, tác giả rút ra một số nhận xét về quản lý khoa học công nghệ theo hướng mở rộng tham gia của cộng đồng ở Hà Nam thời gian qua.

Ngày nhận 25/8/2018 ngày chỉnh sửa 15/9/2018 ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Quản lý KH&CN; cấp tỉnh; tham gia; cộng đồng; Hà Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Arnstein, S. 1969. A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners 35: 216-224.

Ballard, C., Day, S., Sharp, S., Wing, G., Sorensen, S. 2008. "Neuropsychiatric symptoms in dementia: Importance and treatment considerations". International Review of Psychiatry 20 (4): 396-404.

Cheng, J., Türkel, N., Hemati, N., Fuller, M.T., Hunt, A.J., Yamashita, Y.M. (2008). Centrosome misorientation reduces stem cell division during ageing. Nature 456 (7222): 599--604.

Dickinson, J. L., Zuckerberg, B. et al. (2010). Citizen science as an ecological research tool: Challenges and benefits. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 41, 149-172.

http://dx.doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-102209-144636

Mai Văn Bảo, Xã hội hoá hoạt động KH&CN ở Việt Nam, Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới, số 4 (168), tháng 4/2010, tr.33-41

Nguyễn Mạnh Tiến, Hà nam đẩy mạnh phát triển năng lực nội sinh KH&CN, Tạp chí Khoa học, công nghệ Việt nam, số 7 năm 2013 (650), tr.28-30

Nguyễn Mạnh Tiến, Hà nam: Ứng dụng tiến bộ KH&CN còn nhiều khó khăn, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, số 16 (8/2008), tháng 8/2008, tr.16-17

Phạm Văn Tân (1999), “Tăng cường quản lý hoạt động KH&CN địa phương”- Tạp chí HĐKH số 10/1999;

Quyết định số 10/2007/QĐ-BKH&CN ngày 11.5.2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước.

Quyết định số 11/2007/QĐ-BKH&CN ngày 4.6.2007 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước.

Wilmsen, C. and A. Krishnaswamy. 2008. Challenges to institutionalizing participatory research in community forestry in the US. Pages 47–67 in C. Wilmsen, W. Elmendorf, L. Fisher, J. Ross, B. Sararthy, and G. Wells, editors. Partnerships for empowerment: participatory research for community-based natural resource management. Earthscan, London, UK.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172