Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống để xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Nguyễn Thị Thanh Thương

Abstract


Xây dựng đời sống mới chính là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của việc xây dựng nền văn hóa. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, đời sống mới gồm có: đạo đức mới, nếp sống mới và lối sống mới. Xây dựng đạo đức mới tập trung vào việc giáo dục cho nhân dân các phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Lối sống mới mà Người hướng đến là lối sống có lý tưởng, có đạo đức, vừa có sự tiếp nối các giá trị truyền thống, vừa tiếp thu những tư tưởng tiến bộ của thế giới. Tư tưởng này của Người được vận dụng để xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch cho sinh viên Việt Nam hiện nay qua các nội dung cụ thể như sau: Thứ nhất, mỗi sinh viên cần nhận thức rõ những vấn đề lý luận khái quát về xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; Thứ hai, thực hiện đạo đức là vấn đề cốt lõi để xây dựng thành công nếp sống văn minh, thanh lịch trong sinh viên; Thứ ba, làm cho lối sống văn minh, thanh lịch trở thành lối sống đặc trưng của sinh viên Việt Nam và lan toả lối sống ấy ra toàn xã hội.

Ngày nhận 26/7/2018; ngày chỉnh sửa 24/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


Đời sống mới; nếp sống văn minh; thanh lịch.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2007. Quyết định 42/2007/QĐ - BGDĐT ban hành Quy chế Học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2011. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2016. Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật.

Đảng cộng sản Việt Nam. 2011. “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI”. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Đảng cộng sản Việt Nam. 2014. Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-33-NQ-TW-2014-xay-dung-phat-trien-van-hoa-con-nguoi-Viet-Nam-237544.aspx.

Đảng cộng sản Việt Nam. 2016. “Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII”. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh. 2007. Đời sống mới. Hà Nội: Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Lê Văn. 2017. "Những con số “biết nói” về giáo dục đại học Việt Nam". http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/nhung-con-so-biet-noi-ve-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-389870.html., truy cập ngày 17/11/2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.382

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172