Vấn đề Campuchia trong quan hệ Australia - Việt Nam

Huỳnh Tâm Sáng

Abstract


Xung đột Campuchia (1978-1991) đã thu hút nhiều sự chú ý trong những năm 90 vì vấn đề này liên quan đến các cường quốc khu vực và cả các bên quan trọng khác. Là một cường quốc tầm trung truyền thống, Australia đã có những đóng góp quan trọng nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Campuchia. Vai trò của Australia trong việc giải quyết xung đột còn bao gồm các hoạt động hợp tác với Việt Nam. Bài viết đặt mục tiêu làm rõ tầm nhìn của Australia đối với Đông Nam Á và vai trò tiên phong của Australia trong quản lý xung đột khu vực. Cụ thể, tác giả chứng minh rằng Australia, khi nỗ lực cho một nền hòa bình ở Campuchia, đã tích cực tìm kiếm các kênh ngoại giao để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quan hệ Australia - Việt đã trải qua những giai đoạn thật sự khó khăn để đưa quan hệ hai nước phát triển trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ.

Ngày nhận 29/9/2017; ngày chỉnh sửa 9/11/2017; ngày chấp nhận đăng 21/6/2018


Keywords


Australia; Đông Nam Á; vấn đề Campuchia; Việt Nam

Full Text:

 Subscribers Only

References


Australian Foreign Affairs Record 50. 1981.

Boyce, Peter and J.R. Angel ed. 1992. Diplomacy in the Marketplace: Australia in World Affairs, Vol. 7, 1981-1990. Melbourne: Longman Cheshire.

Capling, Ann. 2008. "Twenty years of Australia's engagement with Asia." The Pacific Review 21.

Cassese, Antonio. 1995. Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal. Cambridge University Press.

Cooper, Andrew and Richard A. Higgott, Kim Richard Nossal. 1993. Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order. Vancouver: UBC Press.

Coper, Michael and George Williams. 1997. Power, Parliament and the People. The Federation Press.

Curran, James and Stuart Ward. 2013. Australia and the Wider World: Selected Essays of Neville Meaney. Sydney: Sydney University Press.

Department of Defence. 1976. Australian Defence. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Dibb, Paul. 1986. Review of Australia’s Defence Capabilities. Canberra: Australian Government Publishing Service.

Dunn, HA and Edmund S.K. Fung. 1985. Sino-Australian Relations: The Records 1972-1985, Nathan: Centre for the Study of Australian-Asian Relations, School of Modern Asian Studies, Griffith University.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1987. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI. Hà Nội: Nhà xuất bản Sự thật.

Evans, Gareth. 1990. "The Cambodian Conflict: Settlement Efforts Prior to November 1989." Ministerial Statement, Senate Hansard.

Evans, Gareth and Bruce Grant. 1995. Australia’s Foreign Relations in the World of the 1990s. Melbourne: Melbourne University Press.

Evans, Gareth. 2012. "Cambodia: The Peace Process - and After." Presentation to Cambodia Roundtable, Monash University.

Gyngell, Allan and Michael Wesley. 2003. Making Australian Foreign Policy. Cambridge University Press.

Hayden, Bill. 1996. Hayden: an Autobiography. Sydney: Angus & Robertson.

Lee, David and Christopher Waters eds. 1997. Evatt to Evans: The Labor Tradition in Australian Foreign Policy. Sydney: Allen & Unwin.

Mackerras, Colin. 1996. Australia and China: Partners in Asia. Macmillan Education Australia.

McKay, Elaine M. 1988. Challenges and Opportunities: Our Future in Asia. Australia: Asian Studies Association of Australia.

McMillen, Donald H. (ed.). 1988. Working Papers of the Third International Conference on Indochina, Conflict Resolution in Kampuchea. Nathan: Centre for the Study of Australia-Asia Relations, School of Modern Asian Studies, Griffith University.

Mediansky, F. A. ed. 1992. Australia in a Changing World: New Foreign Policy Directions. Sydney: Maxwell Macmillan Publishing.

Okamoto, Jirō. 2010. Australia's Foreign Economic Policy and ASEAN. ISEAS Publishing.

Schott, D. G. 1987. "Australian Defence Policy 1976-1987." Defence Force Journal 67.

Stephens, Alan. 1989. "The white paper - 1976 revisited." Pacific Defence Reporter 15.

Sydney Morning Herald. 1984. Eyes Closed on Kampuchea.

Thayer, Carlyle and Ramses Amer. 1999. Vietnamese Foreign Policy in Transition. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

The Canberra Times. 1986. Kampuchea Proposal: Political Weapon or Conflict-Resolution Mechanism? Pros and Cons of Genocide Tribunal.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i3.366

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172