Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Hiền

Abstract


Chính sách "Thị trường kéo" thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai là tất cả các khâu trong quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, người tiêu dùng và vận hành theo cơ chế thị trường thực thụ. Nội dung bài viết này nhằm trình bày 3 vấn đề chính đó là: (i) Lý thuyết chung về "Thị trường kéo"; (ii) Kinh nghiệm và bài học từ một số nước phát triển trên thế giới; (iii) Đưa ra một số gợi ý cho việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay.

Ngày nhận 26/10/2017; ngày chỉnh sửa 15/11/2017; ngày chấp nhận đăng 28/12/2017


Keywords


thị trường kéo; thương mại hóa; nghiên cứu và triển khai; Việt Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ashley J. Stevens. 2004. The enactment of Bayh-Dole, Journal of Technology Transfer, 29: 93-99.

Chandran Govindaraju. 2010. R&D commercialization challenges for

developing countries: the case of Malaysia, Tech Monitor, Nov-Dec 2010.

Martin, Michael J.C. 1994. Managing Innovation and Entrepreneurship in Technology-based Firms. Wiley-IEEE, ISBN 0-471-57219-5, pag. 43.

Mowery David. C, Richard R. Nelson, Bhaven N. Sampat, Arvids A. Ziedonis. 2001. The growth of patenting and licensing by U.S. Universities: an assessment of the Bayh-Dole act of 1980, Research Policy (30): 99-119.

Nguyễn Quang Tuấn. 2014. “Chính sách nhà nước thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước”. Tạp chí Chính sách và Quản lý KH&CN 3: 12-25.

Salmenkaita Jukka-Pekka & Salo Ahti. 2002. Rationales for Goverment Intervention in the Commercialization of New Technologies, Technology Analysis & Strategic Management, 14(2): 183-200.

Vũ Cao Đàm. 2012. Các giải pháp đột phá về đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động KH&CN, đưa KH&CN thực sự trở thành động lực then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Young Roak Kim. 2008. Technology commercialization in Republic of

Korea, Korea Technology Transfer Centre.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.324

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172