Thực trạng hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Đông Nam Á giai đoạn 2013-2016

Phạm Lê Dạ Hương

Abstract


Mục đích chính của bài viết này là khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Đông Nam Á giai đoạn 2013-2016. Để hoàn thành mục tiêu này, bài viết sử dụng nguồn tài liệu gốc, phần lớn bằng tiếng Nhật, do chính các Trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế của Nhật Bản ở các nước trong khu vực Đông Nam Á cung cấp. Bài viết kết luận, trong bối cảnh mới, đối mặt với sự cạnh tranh của các cường quốc khác, Nhật Bản đã sử dụng ngoại giao văn hóa như là một công cụ quan trọng trong chiến lược ngoại giao tổng thể đối với khu vực Đông Nam Á.

Ngày nhận 28/11/2017; ngày chỉnh sửa 15/12/2017; ngày chấp nhận đăng 29/12/2017


Keywords


Nhật Bản; ngoại giao văn hóa; Đông Nam Á; quan hệ quốc tế.

Full Text:

 Subscribers Only

References


外務省.2013 – 2017.『外交青書』(Tạm dịch: Bộ Ngoại Giao Nhật Bản. Bản từ năm 2013 - 2017. Sách Xanh Ngoại giao. Nhật Bản)

国際交流基金. 2014 – 2016. 『年報』(Tạm dịch: Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản. Bản từ năm 2014 – 2016. Báo cáo thường niên. http://www.jpf.go.jp/j/about/result/ar/index.html)

Bộ Ngoại giao Nhật Bản. 2013. “Lịch sự kiện Năm Hữu nghị Nhật Bản – ASEAN”. Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao Nhật Bản(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/asean/j_asean/ja40/event_calendar_jp.html) Truy cập tháng 5/2017.

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản. 2013. Tài liệu nội bộ về dự án WA

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Indonesia. Cổng thông tin điện tử. (http://www.jpf.or.id/en/) Truy cập tháng 5/2017.

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Malaysia. Cổng thông tin điện tử. (https://www.jfkl.org.my/) Truy cập tháng 5/2017.

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Philippines. Cổng thông tin điện tử. (http://jfmo.org.ph/) Truy cập tháng 5/2017.Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Thái Lan. Cổng thông tin điện tử. (http://www.jfbkk.or.th/?lang=ja) Truy cập tháng 5/2017.

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam. Cổng thông tin điện tử. (http://jpf.org.vn/en/) Truy cập tháng 5/2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.319

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172