Thành ngữ trong thơ chữ Hán của Nguyễn Du

Đinh Thị Hương

Abstract


Thơ chữ Hán của Nguyễn Du chứa rất nhiều thành ngữ. Nhiều thành ngữ được ông sử dụng nguyên khối, cũng nhiều thành ngữ được vận dụng rất sáng tạo và khéo léo khiến người đọc đôi khi không dễ nhận ra. Các thành ngữ đó góp phần thể hiện tâm tình sâu kín của ông trong những năm tháng gian truân tại quê nhà và trong suốt chặng đường đi sứ sang phương Bắc. Ngoài ra, các thành ngữ này cũng góp phần thể hiện sự uyên bác (hiểu biết sâu và rộng) của Nguyễn Du về văn hóa Hán và cho thấy một phần sự độc đáo của Nguyễn Du khi làm thơ bằng chữ Hán.

Ngày nhận 26/11/2017; ngày chỉnh sửa 15/12/2017; ngày chấp nhận đăng 26/12/2017


Keywords


thành ngữ bốn chữ; thành ngữ gốc Hán; thơ chữ Hán của Nguyễn Du.

Full Text:

 Subscribers Only

References


http://www.chinabaike.com/article/81/82/Article_082_1.html. Truy cập tháng 11 năm 2017.

Lê Nguyễn Lưu. 1997. Đường thi tuyển dịch, tập 1. Huế: Nhà xuất bản Thuận Hóa.

Lê Thu Yến. 1999. Đặc điểm nghệ thuật thơ chữ Hán Nguyễn Du. Hà Nội: Nhà xuất bản Thanh niên.

Mai Quốc Liên (chủ biên).1996. Nguyễn Du toàn tập. TP. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Văn học.

Nguyễn Đình Chú. 1999. “Vấn đề ngã và phi ngã trong văn học Việt Nam trung cận đại”. Tạp chí Văn học 5:31.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i2b.315

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172