Một số vấn đề về nguyên tắc hết quyền tác giả trong không gian ảo

Nguyễn Lương Sỹ

Abstract


Nguyên tắc hết quyền tác giả là một chế định cơ bản của pháp luật về quyền tác giả, tạo điều kiện cho sự tự do hóa thương mại, hợp pháp hóa hoạt động nhập khẩu song song. Trong thời đại công nghệ hiện nay, cơ chế hết quyền tiếp tục đóng vai trò quan trọng, nhưng việc thực thi cũng có những thay đổi lớn lao, tùy thuộc vào loại hình hàng hóa hay dịch vụ, sản phẩm hữu hình hay vô hình. Ở các nền kinh tế tiên tiến, nhiều vụ kiện, tranh chấp đã diễn ra liên quan đến đối tượng kỹ thuật số trong không gian ảo, góp phần không nhỏ vào tiến trình phát triển của nguyên tắc đó.  Vậy học thuyết hết quyền tác giả được áp dụng như thế nào trong giai đoạn tiền đề hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ngày nay? Bài viết tập trung phân tích trên cơ sở pháp luật châu Âu, từ đấy tìm kiếm kinh nghiệm cho pháp luật còn non trẻ về quyền tác giả tại Việt Nam.

Ngày nhận 17/7/2017; ngày chỉnh sửa 30/8/2017; ngày chấp nhận đăng 10/9/2017


Keywords


Nguyên tắc hết quyền; quyền tác giả; pháp luật Liên minh châu Âu.

Full Text:

 Subscribers Only

References


EU Commission. 1996. The Follow-up to the Green Paper on Copyright and related Rights in the Information Society.

European Union. 1957. Treaty establishing The European Economic Community. Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A11992E%2FTXT), last visited July 2017.

European Union. 2001. Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society. Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0029), last visited July 2017.

European Union. 2009. Directive 2009/24/EC on the legal protection of computer programs. Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0024), last visited July 2017.

Judgment of the Court UsedSoft Gmbh v Oracle International Corp. 2012. Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62011CJ0128), last visted 15 July 2017.

Kathy Berry. 2012. EU-UsedSoft v Oracle: ECJ approved sale of ‘used’ software. Linklaters (http://www.linklaters.com/Insights/Publication1403Newsletter/TMT-News-November-2012/Pages/EU-Used-Soft-Oracle-ECJ-approves-sale-used-software.aspx) last visted 15 July 2017.

Magdalena Maria Szubarga.2003. Exhaustion of Copyright on the Internet. Master Thesis, University of Oslo.

Nengimote Daphne Diriyai. 2014. To be or not to be? Constructing a Digital Exhaustion Doctrine in the EU and US. Master Thesis, Tillburg University.

Petar Cementarov.2011.The Exhaustion of Copyright in the Digital Environment: Are the rules suitable to deal with Digitally Transmitted Goods? A Comparative Approach between the USA and the EU. Master Thesis, Ghent University.

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 2005. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11. Hà Nội.

WTO. 1994. Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS). Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp (http://moj.gov.vn/qt/cacchuyenmuc/pldn/Lists/DieuUocHiepUoc/Attach-ments/6/HiepdinhTRIPS.doc), truy cập tháng 7 năm 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.256

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172