Thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong các trường đại học ở Việt Nam

Lê Đức Hiền

Abstract


Trong những năm qua, hai nhiệm vụ quan trọng mà các trường đại học, viện nghiên cứu tại Việt Nam phải triển khai thực hiện là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, có một số trường đã chú ý đến việc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, việc quản lý và khai thác tài sản trí tuệ tại các trường đại học chưa cao, dẫn đến số lượng sáng chế được nộp đơn đăng ký và cấp bằng cũng như thương mại hóa sáng chế còn rất khiêm tốn. Bài viết phân tích thực trạng, chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ thương mại hoá quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế trong các trường đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ngày nhận 17/7/2017; ngày chỉnh sửa 18/9/2017; ngày chấp nhận đăng 28/9/2017


Keywords


Sáng chế; thương mại hóa; trường đại học.

Full Text:

 Subscribers Only

References


CESTC. "Thương mại hóa công nghệ chìa khóa để đưa khoa học và công nghệ vào cuộc sống". http://www.vawr.org.vn/index.aspx?aac=CLICK&aid=ARTICLE_DETAIL&ari=2231〈=1&menu=tin-trong nuoc&mid=177&parentmid=131&pid=1&storeid=0&title=thuong-mai-hoa-cong-nghe-chia-khoa-de-dua-khcn-vao-cuoc-song. Truy cập tháng 7 năm 2017.

Hoàng Lan Phương. 2012. “Khắc phục những bất cập của pháp luật Việt Nam về định giá tài sản trí tuệ”, Tạp chí Chính sách và Quản lý khoa học và công nghệ 02: 66-67.

Ven. Vn. 2013. "Thương mại hóa tài sản trí tuệ còn hạn chế". http://truyenthongkhoahoc.vn/vn/Day-manh-quan-ly-va-thuong-mai-hoa-tai-san-tri-tue-c1046/Day-manh-quan-ly-va-thuong-mai-hoa-tai-san-tri-tue-n5503.Truy cập tháng 7 năm 2017.

Kamariah Ismail, Wan Zaidi Wan Omar and Izaidin Abdul Majid. 2011. “The commercialisation process of patents by universities”. African Journal Of Business Management Vol. 5(17), pp. 7198-7208, 4 September, 2011.

Kamil Idris. 2009. Sở hữu trí tuệ - Một công cụ đắc lực để phát triển kinh tế. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Nadya Reingand. 2010. Wolfgang Osten, Bringing university invention to the market.

Phan Quốc Nguyên. 2015. Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quốc hội. 2009. “Luật sở hữu trí tuệ” Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=1&type_group_id=0&category_id=0.) Truy cập tháng 7 năm 2017.

Quốc hội. 2017. “Luật chuyển giao công nghệ”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=1&type_group_id=0&category_id=0.). Truy cập tháng 6 năm 2017.

Quốc hội. 2015. “Bộ luật dân sự”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=1&type_group_id=0&category_id=0). Truy cập tháng 7 năm 2017.

Quốc hội. 2014. “Luật Doanh nghiệp”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=1&type_group_id=0&category_id=0). Truy cập tháng 7 năm 2017.

Quốc hội. 2005. “Luật Thương mại”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

(http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=1&type_group_id=0&category_id=0). Truy cập tháng 7 năm 2017.

Tác giả tổng hợp từ số liệu của Cục Sở hữu trí tuệ.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 2013. "Đề xuất mô hình kết nối thúc đẩy hoạt động khai thác, thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho Việt Nam".http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=ttkhxhvnv&MenuID=8838&ContentID=49482. Truy cập tháng 7 năm 2017.

Thanh Lâm. 2013. "Đẩy mạnh thương mại hóa sáng chế tại các viện, trường" http://www.vusta.vn/vi/news/Trao-doi-Thao-luan/Day-manh-thuong-mai-hoa-sang-che-tai-cac-vien-truong-49199.html. Truy cập tháng 6 năm 2017.

Tổng cục Thống kê. 2017.

http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=435&idmid=3. Truy cập tháng 9/2017

World Intellectual property Organization.2012. “PCT yearly review-The international patent system”. WIPO Economics & Statistics Series.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.255

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172