Nhu cầu liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Đào Thanh Trường, Phạm Tuấn Huy

Abstract


Liên kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất vừa là nhu cầu bản thân sự phát triển của các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) vừa là đòi hỏi của xã hội. Mối liên kết đó dần hình thành và phát triển trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng về KH&CN.

Quá trình hình thành và phát triển các mô hình liên kết nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) chính là quá trình tái cấu trúc Viện Hàn lâm qua các thời kỳ từ Viện Khoa học Việt Nam đến nay.

Ngày nhận 07/8/2017; ngày chỉnh sửa 14/9/2017; ngày chấp nhận đăng 25/9/2017


Keywords


Nhu cầu; liên kết khoa học-sản xuất-đào tạo

Full Text:

 Subscribers Only

References


Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Báo cáo tổng kết công tác các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Vũ Cao Đàm. 2017. Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp tăng cường triển khai thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN. Báo cáo Đề tài cấp Nhà nước.

Trần Văn Thọ. 1997. Vài ý kiến về giáo dục đại học ở nước ta. Tuổi trẻ Chủ nhật 12/01/1997.

Bùi Văn Long. 1996. "Vấn đề phát triển và quản lý các tổ chức KHCN trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần ở Việt Nam". Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học Kinh tế. Viện Kinh tế học.

Bộ Chính trị. 1991. Nghị quyết 26/NQ-TW, ngày 30/3/1991 của Bộ Chính trị về KH&CN trong sự nghiệp đổi mới.

Thủ tướng Chính phủ. 2014. Quyết định số: 1691/QĐ-TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ. 2016. Quyết định số: 430/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.254

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172