Sử dụng Lý thuyết trò chơi trong chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ

Nguyễn Thị Gấm

Abstract


Bài báo sẽ phân tích những yếu tố cơ bản nhất của Lý thuyết trò chơi và vận dụng lý thuyết này vào việc giải thích chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ. Qua đó, sẽ cho thấy, lý thuyết trò chơi sẽ cung cấp một công cụ hữu hiệu cho quá trình ra quyết định, nhờ đó chủ thể ra quyết định sẽ lựa chọn được phương án tối ưu.

Ngày nhận 03/8/2017; ngày chỉnh sửa 06/9/2017; ngày chấp nhận đăng 15/9/2017

Keywords


Lý thuyết trò chơi; chính sách nhân lực; nhân lực khoa học và công nghệ.

Full Text:

 Subscribers Only

References


A.M.Brandenburger và B.J Nalebuff (Nguyễn Tiến Dũng, Lê Ngọc Liên dịch). 2005. Tranh hợp hay lý thuyết trò chơi trong kinh doanh. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Jonh Mc Millan. 1992. Games, Strategies, and Managers. Oxford University Press.

Nguyễn Khắc Minh. 2002. Nhập môn lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh, Tập 1-Trò chơi tĩnh. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

Nguyễn Thúy Hà. 2013. “Chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ”. Cổng thông tin điện tử Viện nghiên cứu lập pháp

(http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/chinhsach/View_Detail.aspx?ItemID=179). Truy cập tháng 8 năm 2017.

Trần Văn Ngợi. 2017. “Thực trạng nhân lực khoa học công nghệ trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay”. Bộ Nội vụ-Viện khoa học tổ chức nhà nước.

(http://isos.gov.vn/Thongtinchitiet/tabid/84/ArticleId/1493/language/vi-VN/Th-c-tr-ng-nhan-l-c-khoa-h-c-cong-ngh-trong-cac-c-quan-nha-n-c-Vi-t-Nam-hi-n-nay.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2017.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 2014. “Quyết định số 5715/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thực hiện thí điểm một số chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ vào làm việc tại 4 đơn vị: Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học - Công nghệ Tính toán và Trung tâm Công nghệ Sinh học”. Sở Khoa học và Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh

(http://dost.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List=f73cebc3-9669-400e-b5fd-9e63a89949f0&ID=1597). Truy cập tháng 8 năm 2017.

Vũ Cao Đàm. 2011. Giáo trình Khoa học chính sách. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.249

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172