Những nghịch lý cần nhận diện trong nghiên cứu chính sách và quản lý

Vũ Cao Đàm

Abstract


Hệ thống chính sách của Việt Nam đang tồn tại rất nhiều vấn đề, đó là những sai lỗi do không cứu xét các thiết chế ngầm định, do không xem xét đầy đủ đặc điểm đối tượng quản lý, do mâu thuẫn giữa mục tiêu và phương tiện của chính sách và không lường hết các kiến tạo xã hội âm tính. Cần phát triển kỹ năng phân tích chính sách để công việc hoạch định chính sách tránh được các lỗi này.

Nhà trường đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho toàn xã hội, trước hết, Khoa Khoa học Quản lý cùng với Viện Chính sách và Quản lý cần đóng vai trò nòng cốt trong việc hình thành những nhóm ad-hoc trong các nhiệm vụ này.

Ngày nhận 03/8/2017; ngày chỉnh sửa 28/8/2017; ngày chấp nhận đăng 30/9/2017


Keywords


Chính sách; quản lý; sai lỗi; thiết chế ngầm định; đặc điểm đối tượng chính sách; nhóm ad-hoc, vai trò nhà trường; kỹ năng phân tích chính sách.

Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.243

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172