Khoa Khoa học Quản lý: 15 năm đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển

Đào Thanh Trường

Abstract


Ngày nay sự phát triển của mỗi quốc gia trong quá trình toàn cầu hóa không thể chỉ dựa vào nguồn lực tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động với chi phí tiền công thấp mà còn phải dựa trên cơ sở của một nền khoa học và công nghệ hiện đại với nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ đặt ra cho các ngành khoa học mà trước hết là khoa học quản lý.

 Khoa Khoa học Quản lý được thành lập từ năm 2002. Thực tiễn đào tạo ngành khoa học quản lý trong 15 năm qua đã khẳng định sự lựa chọn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là hướng đi đúng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực quản lý trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trải qua 15 năm, Khoa Khoa học quản lý không chỉ là một cơ sở đào tạo cử nhân Khoa học quản lý chất lượng cao mà còn là một cơ sở đào tạo sau đại học, là nơi cung cấp chủ yếu nguồn nhân lực Quản lý Khoa học và Công nghệ; Khoa học quản lý chất lượng cao, có uy tín cho toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện nay, Khoa đã có đầy đủ 3 bậc đào tạo (từ Cử nhân tới Thạc sỹ và Tiến sỹ). Bên cạnh công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế luôn được chú trọng, gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.


Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.242

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172