Giảng dạy về Giới và phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam

Hoàng Bá Thịnh

Abstract


Mặc dù trong luật pháp Việt Nam có quan điểm bình đẳng giới từ giữa thế kỷ 20,  nhưng giảng dạy với nội dung liên quan đến bình đẳng nam nữ/bình đẳng giới trong các trường đại học ở Việt Nam chỉ mới thực sự  bắt đầu hơn hai thập kỷ trở lại đây. Ở Việt Nam có nhiều đề tài, công trình nghiên cứu về giới đã công bố, nhưng ít có bài viết về giảng dạy giới trong các trường đại học. Bài viết này nhìn lại quá trình giảng dạy giới và phát triển trong các trường đại học ở Việt Nam trong khoảng thời gian hai thập kỷ trở lại đây, với nội dung gồm:1) Nội dung giảng dạy về giới và phát triển trong trường đại học ở trình độ đại học và sau đai học; 2) Hiệu quả giảng dạy giới và phát triển trong các trường đại học, cao đẳng (Đào tạo nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực phát triển phụ nữ, bình đẳng giới; Cung cấp chuyên gia về giới cho xã hội; Góp phần phát triển ngành khoa học về giới; Góp phần tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới) 3) Khó khăn và hạn chế trong giảng dạy về giới và phát triển ở các trường đại học.


Keywords


Giới và phát triển; bình đẳng giới; nguồn nhân lực

References


Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2015. Quyết định số 2181/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25 tháng 6 năm 2015 về Việc giao cho Học viện Phụ nữ Việt Nam đào tạo thí điểm ngành Giới và phát triển trình độ đại học hệ chính quy.

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội. 2012. Báo cáo việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2011, báo cáo số 61/BC-CP, ngày 06 tháng 4 năm 2012.

Hoàng Bá Thịnh. 2013. Gender training program in Vietnam's Universities, The 1st Korea -ASEAN International Conference on Gender and Development "Learning from Gender and Development Experience in ASEAN and Korea" do Korean Women's Development Institute (KWDI) tổ chức, Seoul, June 27-28, 2013

Hoàng Bá Thịnh. 2013. Đào tạo về bình đẳng giới ở Việt Nam và vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; báo cáo trình bày tại Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu, Giáo dục thúc đẩy bình đẳng giới”, Học viện Phụ nữ Việt Nam – Viện Giáo dục và thúc đẩy bình đẳng giới Hàn Quốc (KIGEPE), Hà nội, 21/03/2013.

Hoàng Bá Thịnh. 2008. Giáo trình Xã hội học về giới; Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

Lê Thị Nhâm Tuyết. 1973. Phụ nữ Việt Nam qua các thời đại; Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội.

Lê Thị Nhâm Tuyết. 1969. Phụ nữ và phong tục tập quán đạo đức cũ; Thông báo Triết học, số 10/1969

Nghiêm Tiến Cường – Nghiêm Đình Thắng (sưu tầm, tuyển chọn). 2013. Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013; Nxb Giáo dục Việt Nam.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i2.19

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172