Chính sách phát triển vùng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh

Abstract


Chính sách phát triển vùng hiện đang là một chủ đề nghiên cứu mang tính cấp thiết, thời sự và thu hút được sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Những vấn đề đặt ra hiện nay như sự chênh lệch lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa các vùng miền trong cùng một quốc gia đã đặt ra thách thức lớn đối với chính phủ của một số quốc gia. Việt Nam cũng như Trung Quốc không nằm ngoài những vấn đề đó. Thực tiễn này đòi hỏi chính sách vùng cần được hoạch định để tạo nên sự phát triển đồng đều, phát huy được tiềm năng và đẩy mạnh tăng trưởng, phát triển bền vững các vùng khác nhau trên phạm vi quốc gia. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, dân số đông cùng với các đặc thù về địa hình vùng miền, văn hóa dân tộc. Do vậy, sự phát triển chênh lệch giữa các vùng miền là một điều tất yếu. Trung Quốc đã có những nỗ lực nhằm phát triển đồng đều giữa các vùng thể hiện thông qua các chính sách phát triển vùng tổng thể và chính sách đối với từng vùng riêng biệt. Bài nghiên cứu này sẽ làm rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của chính sách vùng theo từng giai đoạn cũng như phân tích tác động của chính sách vùng đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Trung Quốc. Thông qua đó, nhóm tác giả đưa ra một vài khuyến nghị cho phát triển vùng Tây Bắc Việt Nam.

Ngày nhận: 14/11/2016; ngày chỉnh sửa 21/02/2017; ngày chấp nhận đăng 23/02/2017


Keywords


Chính sách phát triển vùng; Trung Quốc; vùng Tây Bắc Việt Nam.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Cục thống kê quốc gia Trung Quốc. 2015. http://dantri.com.vn/the-gioi/dan-so-trung-quoc-tang-len-gan-14-ty-nguoi-20160421072408453.htm. Truy cập 11/2015.

Fan C. C. 1996. "Economic opportunities and internal migration: A case study of Guangdong province, China". Professional Geographer 48.1, 28-45.

Hà Hữu Nga. 2008. Đề tài Nghiên cứu cơ sở lý thuyết cho việc xác định các ưu tiên trong phát triển bền vững vùng kinh tế, Viện Phát triển Bền vững vùng Bắc Bộ, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Keng C.W. Kenneth. 2004. China’s Unbalanced Economic Growth, Taipei: "Himalaya Foundation, 2004 and Beijing". Social Sciences Academic Press (China), forthcoming.

Keng C.W. Kenneth. 2005. China’s Unbalanced Economic Growth, Rotman School of Management. University of Toronto.

Lamia Kamal-Chaoui, Edward Leman, Zhang Rufei. 2009. Urban Trends and Policy in China, OECD Regional Development Working Papers, OECD publishing.

Michael Dunford & Thomas Bonschab. 2013. Chinese regional developmant and policy, Regions Magazine, 289:1, 10-13.

Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Văn Phú. 2006. Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

OECD. 2002. China in the World Economy: The Domestic Policy Challenges: Synthesis report.

Phạm Sỹ Liêm. 2016. Đô thị hóa ở Trung Quốc-Bài học kinh nghiệm phát triển bền vững cho Việt Nam,

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/quy-hoach-kien-truc/quy-hoach/do-thi-hoa-o-trung-quoc-va-bai-hoc-kinh-nghiem-phat-trien-ben-vung-tai-viet-nam.html, truy cập ngày 21/3/2016.

Phạm Sỹ Thành. 2015. Cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung và tác động đối với khu vực, http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/cuoc-canh-tranh-my-trung-va-tac-dong-doi-voi-khu-vuc-p3-101108.html, truy cập ngày 21/3/2016.

Theo số liệu GDP Growth (annual %) của World Bank, http://data.worldbank.org/, truy cập ngày 23/5/2016

Theo số liệu của VCCI.2013.

http://pcivietnam.vn/, truy cập ngày 25/3/2016.

Viện Chiến lược phát triển. 2004. Qui hoạch phát triển kinh tế-xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Xiaoyuan Wan. 2014. China’s Urbanization, Social Restructure and Public Administration Reforms: An Overview, Graduate Journal of Asia-Pacific Studies.9:1,55-77.

Zenglu, Xiang Deng. 2013. Regional policy and regional development: A case study of China’s Western development strategy, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1.176

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172