Đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực Đông Nam Á từ năm 1986 đến nay

Phạm Quang Minh

Abstract


Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giai đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam, nơi chứa đựng những lợi ích cơ bản của quốc gia, mà còn là khu vực có vị trí quan trọng trong hệ thống quan hệ đối ngoại của Việt Nam và là cửa ngõ đi ra thế giới của đất nước.


Keywords


Việt Nam; khu vực Đông Nam Á; tư duy đối ngoại đổi mới; chiến tranh lạnh; chính sách đối ngoại

References


Amitav Acharya. 2012. The Making of Southeast Asia-International Relations of a region, Cornell University Press and Institute of Southeast Asian Studies Singapore.

Ban Tư tưởng văn hóa.2003. Tài liệu hướng dẫn học tập Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Christopher E. Goscha. 1999. Thailand and the Southeast Asian Network of the Vietnamese Revolution, 1885-1954, Curzon Press, Richmond.

Đảng Cộng sản Việt Nam.2011. Văn kiện Đại Hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Lưu Văn Lợi.2002. Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1975, NXB Công an Nhân dân, Hà Nội.

Phạm Quang Minh.2012. Chính sách đối ngoại đổi mới của Việt Nam từ năm 1986 đến 2010, NXB Thế giới, Hà Nội.

Vũ Dương Ninh. 2015. Lịch sử quan hệ đối ngoại Việt Nam 1940-2010, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i2.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172