Quản trị thông tin và chuyên gia thông tin trong nền kinh tế tri thức

Đỗ Văn Hùng

Abstract


Bài viết khái quát đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức, qua đó nhấn mạnh đến vai trò của quản trị thông tin trong kỷ nguyên kinh tế tri thức. Phân tích nội hàm của quản trị thông tin và xác định nhu cầu về nhân lực quản trị thông tin. Trên cơ sở xác định vai trò và nhiệm của chuyên gia thông tin, các nhóm kiến thức và kỹ năng cơ bản dành cho nhân lực này đã được xác định. Dựa trên đánh giá tình hình đào tạo quản trị thông tin ở Việt Nam, một số đề xuất đã được đưa ra nhằm phát triển các chương trình đào tạo về quản trị thông tin.

Keywords


Quản trị thông tin; Chuyên gia thông tin; Kinh tế tri thứĐào tạo quản trị thông tin; chương trình đào tạo; kiến thức; kỹ năng

References


AIIM. 2015. What is information management? Truy cập từ http://www.aiim.org/What-is-Information-Management#sthash.xSlpQkfC.dpuf

Amidon, D. M.; Formica, P. & Mercier-Laurent, E. eds. 2005. Knowledge Economics: Principles, Practices and Policies. Tartu: Tartu University Press.

Beniger, James R. 1986. The control revolution: technological and economic origins of the information society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Chakraborty, G. 2015. Data quotes. The Data Governace Institute. Truy cập từ http://www.datagovernance.com/quotes/data-quotes/

FLIS. (2015). Chương trình đào tạo cử nhân ngành Thông tin học. Truy cập từ http://flis.edu.vn/academy/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-cu-nhan-nganh-thong-tin-hoc

Foray, D. & Lundvall, B.A. 1996. The knowledge-based economy: from the economics of knowledge to the learning economy. In Employment and Growth in the Knowledge-Based Economy (pp. 11-32). Paris: OECD.

Gorman, G.E. & Corbitt, B.J. 2002. Core competencies in information management education. New Library World. 103 (11/12), pp.436 – 445

Hendarman, A.F. & Tjakraatmadja, J.H. 2012. Relationship among soft skills, hard skills, and innovativeness of knowledge workers in the knowledge economy era. Social and Behavioral Sciences. 52, pp. 35-44

Hilbert, M., López, P. 2011. The World’s technological capacity to store, communicate, and compute information. Science. 332(6025), pp. 60-65.

HLWIKI International. 2015. Information management. Truy cập từ http://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/Information_management.

International Telecommunication Union. (2013). Overview of the Internet of things. Truy cập từ http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=y.2060

ISE. 2013. Chương trình đào tạo CIO – Giám đốc công nghệ thông tin. Truy cập từ http://i.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-cio-giam-doc-cong-nghe-thong-tin

Kampffmeyer, U. 2006. Enterprise content management. Hamburg: Project consult.

Leydesdorff, L. 2012. The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. University of Amsterdam. Netherlands. Truy cập từ http://www.leydesdorff.net/th12/th12.pdf

Lê Quân. 2015. Lãnh đạo doanh nghiệp việt Nam. Hà Nội: Đại học quốc gia hà Nội.

Mancini, J.F. 2012. The rise of the information professional: a career path for the digital economy.

MIS. 2015. Cơ hội việc làm với ngành Hệ thống thông tin quản lý. Truy cập từ http://mis.hvnh.edu.vn/thong-tin-tuyen-dung/co-hoi-viec-lam-voi-nganh-he-thong-thong-tin-quan-ly.html

Nicholson, S. 2015. Scott Nicholson Quotes, truy cập từ http://www.azquotes.com/quote/671152.

Nguyễn Hữu Hùng. 2005. Quản trị thông tin và công nghệ thông tin: hai mảng không thể thiếu của nền kinh tế thông tin. Tạp chí Thông tin – Tư liệu. 2, tr. 12-17.

OECD (1996). The knowledge-based economy. Paris: Head of Publications Service, OECD.

Power, W.P. & Snellman, K. (2004). The knowledge economy - an annual reviews. Stanford Universtiy. Doi: 10.1146/annurev.soc.29.010202.100037

Siddike, A. K. & Islam, S. (2011). Exploring the competencies of information professionals for knowledge management in the information institutions of Bangladesh. The International Information & Library Review. 43, pp. 130-136.

TVTTH. (2015). Chương trình đào tạo cử nhân quản trị thông tin. Truy cập từ http://tvtth.hcmussh.edu.vn/Default.aspx?TopicId=23737a60-73db-4205-bd98-a56d1df7ca69

Truy cập từ http://www.aiim.org/pdfdocuments/Rise-of-the-Information-Professional-White-Paper.pdf.

Worldbank. 2012. Knowledge Economy Index (KEI) 2012 Rankings1. Truy cập từ http://siteresources.worldbank.org/INTUNIKAM/Resources/2012.pdf.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i2.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172