Hệ giá trị của người trưởng thành Việt Nam theo lý thuyết của Schwartz

Trương Thị Khánh Hà

Abstract


Bài báo trình bày kết quả khảo sát 1565 người trưởng thành trên địa bàn Hà nội, Huế, TP Hồ Chí Minh  bằng bảng khảo sát giá trị của Schwartz. Kết quả nghiên cứu khẳng định người dân Việt Nam, cũng giống như người dân các nước, coi trọng sự an toàn của đất nước và của bản thân, sự đúng mực, lòng nhân ái, sự bình đẳng và hoà bình. Một điểm nổi bật là người Việt Nam đề cao các giá trị truyền thống và ít coi trọng giá trị độc lập trong suy nghĩ và hành động hơn người dân các nước khác. Bài viết cũng so sánh hệ giá trị của các nhóm xã hội khác nhau để thấy sự giống nhau và khác nhau trong hệ giá trị giữa nam, nữ, và giữa các nhóm nghề nghiệp khác nhau.


Keywords


Giá trị; hệ giá trị; lý thuyết giá trị của Schwartz; người trưởng thành Việt Nam.

References


Inglehart, R. 1977. The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Thạc, Mạc Văn Trang. 1995). Giá trị, định hướng giá trị nhân cách và giáo dục giá trị. Đề tài KX-07-04, Hà Nội.

Phạm Minh Hạc. 2010. Giá trị học: Cơ sở lý luận góp phần đúc kết xây dựng giá trị chung của người Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Phan Thị Mai Hương. 2014. "Quan hệ giữa cảm nhận hạnh phúc chủ quan và nỗ lực sóng của người nông dân". Tạp chí Tâm lý học 11: 1-13.

Rokeach, M. 1973. The nature of human values. New York, NY: Free Press.

Schwartz, S. H. 1992. Universals in the content and structure of values: Theory and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.),

Advances in experimental social psychology (Vol. 25, pp. 1-65). New York, NY: Academic Press

Schwartz, S. H. 2006. A theory of cultural value orientations: Explication and applications. Comparative Sociology, 5, 137–

doi:10.1163/156913306778667357

Shalom H. Schwartz and Anat Bardi, Value Hierarchies Across Cultures: Taking a Similarities Perspective, Journal of Cross-Cultural Psychology, 2001, 32: 268 DOI:10.1177/0022022101032003002.

Trương Thị Khánh Hà, Joanna Rozyska. 2013. "Ứng dụng lý thuyết của Schwartz để tìm hiểu các giá trị cơ bản của sinh viên Việt Nam và Ba Lan". Tạp chí Tâm lý học 11.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i2.13

Refbacks=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172