Phật tử và định hướng giá trị đạo đức kinh doanh: Một phân tích thực nghiệm tại Hà Nội

Đặng Hoàng Thanh Lan

Abstract


Tóm tắt: Một chủ đề được nhiều nhà xã hội học quan tâm đó là tìm kiếm thế nào được một cơ chế kiểm soát các hành vi trong kinh doanh để chúng thực hiện phù hợp với những quy chuẩn đạo đức. Trong các yếu tố kiểm soát đó, rất có thể tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng là một yếu tố góp phần tạo ra cơ chế kiểm soát nội tâm cho những người hoạt động kinh doanh. Bài viết này hướng đến việc tổng hợp những kết quả nổi bật của các nghiên cứu liên quan tới mối quan hệ giữa tôn giáo, Phật giáo và đạo đức kinh doanh, từ đó đặt tiền đề cho việc thực hiện nghiên cứu thực địa tại Hà Nội của chúng tôi. Quan niệm chung của Phật giáo cho rằng chúng ta có nghĩa vụ ngày một nâng cao, hoàn thiện tính cách của mình thông qua sự tự kiểm điểm cá nhân và qua việc thực thành những hành vi có tính đạo đức. Quan niệm của các cá nhân Phật tử trong đánh giá tính đạo đức của một hành vi kinh doanh, theo họ, được dựa chung trên các giá trị của Phật giáo. Song có thể thấy chuẩn mực cụ thể của sự đánh giá thì lại đa dạng hơn nhiều, thậm chí có những ý kiến tương đối khác so với giáo lý gốc-cho thấy sự linh hoạt của Phật tử trong việc đánh giá tính đúng-sai của một hành vi kinh tế trong thực tế.

Ngày nhận 17/10/2016; ngày chỉnh sửa 18/10/2016; ngày chấp nhận đăng 21/10/2016


Keywords


Tôn giáo; Phật giáo; đạo đức kinh doanh

Full Text:

 Subscribers Only

References


Allport, G. W. 1950. The Individual and Religion, Macmillan, New York, cited by Muzaffer Aydemir, Ali Goksu, Merdzana Obralic, 2009, The Impacts of Religiosity on the Ethical Attitudes of the Prospective Managers, International Symposium on Sustainable Development, June 9-10 2009, Sarajevo.

Allport, G. W. and Ross, J. M. 1967, Personal Religious Orientation and Prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-443

Aydemir, Muzaffer; Ozum Egilmez. 2010. An important Antecedent of Ethical/ Unethical Behavior: Religiosity, Eurasian Journal of Business and Economics, 3 (6), 71-84.

Bishop, Rosemary. 2006. Business and Buddhism in Bhutan: A Case Study and Analysis, presented at the “Business as an Agent of World Benefit: Manage Knowledge Leading Positve Change” Global Forum, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, October 22nd-25th 2006.

Bobineuau, Olivier; Sébastien Tank-Storper. 2007. Xã hội học tôn giáo (Sociologie des religions), Hoàng Thạch dịch. 2012. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Burton, B.K. and M. Goldsby. 2005. The Golden Rule and Business Ethics: An Examination, Journal of Business Ethics 56, pg. 371-383, cited by Agata Chudzicka-Czupala, Ethical Ideology as a Predictor of Ethical Decision Making, The International Journal of Management and Business, Vol. 4 Issue 1, June 2013, pg. 84.

Chapman, Audrey R.; Rodney L.Petersen & Barbara Smith Moran (Editors). 2009. Consumtion, Population, and Sustainability Perspectives from Science & Religion, Island Press, Washington DC.

Conroy, Stephen J. and Emerson, Tisha L.N. 2004. Business Ethics and Religion: Religiosity as a Predictor of Ethical Awareness among Students. Journal of Business Ethics, 50: 383-396.

Emami, Mostafa; Kamran Nazari. 2012. Relationship between Job Satisfaction and Employee Satisfaction Survey of Accounting Information Systems (Case Study of Government Agencies in Kerman Shah Province). (December 24, 2012). Elixir Inter. Busi. Mgmt. 53 (2012) 12107-12112. https://ssrn.com/abstract=2302289.

Emerson, Tisha L. N.; Joseph A. Mckinney. 2010. Importance of Religious Beliefs to Ethical Attitudes in Business, Journal of Religion and Business Ethics, Volume 1, Issue 2, Article 5, DePaul University, 2010.

Ethics Resource Center. 2014. National Business Ethis Survey of the U.S. Workforce, United States of America

http://www.stc.arts.chula.ac.th

Ferrels; Fraedrich J. 2005. Business ethics-Ethical decision making and cases, Houghton Mifflin Company, dẫn theo Nguyễn Hoàng Ánh, Đạo đức kinh doanh tại Việt Nam-Thực tại và giải pháp, VNH3.TB5.219. Hà Nội: Đại học Ngoại thương.

http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=939d263e-473c-4675-b4d9-9e545fecd807&groupId=13025.

Hunt, S. D. and Vitell, S. J. 1993. The General Theory of Marketing Ethics: A Retrospective and Revision, in N. C. Smith and A. John (eds.). Ethics in Marketing, Quelch (Irwin Inc., Homewood, IL), 775-784.

Ibrahim, N. A.; Howard, D. P. and Angelidis, J. P. 2008. The Relationship between Religiousness and Corporate Social Responsibility Orientation: Are there Differences between Business Managers and Students?, Journal of Business Ethics, 78: 165-174.

Lau, Teck-Chai; Kum-Lung Choe; Luen-Peng Tan. 2011. Consumers’ Ethical Beliefs: Ascertaining the Roles of Money and Religiosity, International Conference on Sociality and Economics Development, IPEDR vol.10 (2011), IACSIT Press, Singapore.

Mujtaba, Bahaudin G.; Pawinee Pattaratalwanich; Chaowanee Chawavisit. 2012. Business Ethics Perspectives of Thai Law Students: a Study of Age and Gender in Moral Development, Journal of Leadership, Accountability and Ethics

Neyrinck, Bart; Willy Lens, Updating Allport’s and Batson’s Framework of Religious Orientations: A Refreshing Look from the Perspective of Self-Determination Theory and Wulff’s Model of Approaches towards Religion, Department of Psychology, Tiensestraat 102, 3000 Leuven, Belgium. https://lirias.kuleuven.be

Nguyễn Thị Ngọc Anh. 2011. Vấn đề văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay, LATS Triết học: 65.22.80.05. Hà Nội: Học viện Khoa học Xã hội.

Nguyễn Mạnh Quân. 2007. Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

Numkanisorn, Subhavadee. 2002. Business and Buddhist Ethics, translated from the Thai version by Bruce Evans, The Chulalongkorn Journal of Buddhist Studies, Vol. 1 No.1, pg. 39-58

Plamintr, Sunthorn. 1994. Getting to Know Buddhism, Bangkok: Buddhadhamma Foundation, pp. 133-154.

Phau, I. and Kea, G. 2007. Attitudes of University Students toward Business Ethics: A Cross-National Investigation of Australia, Singapore and Hong Kong, Journal of Business Ethics, 72: 61-75.

Ramly, Zulkufly; Lau Teck Chai & Choe Kum Lung. 2008. Religiosity as a Predictor of Consumer Ethical Behaviour: Some Evidence from Young Consumers from Malaysia, Journal of Business Systems, Governance and Ethics, Malaysia, p.43-56.

Silanont, Sorasak Paul. 2012. Business Ethics Perception of Thai Workforce: A Study of Age, Gender, Education, Management Experience and Ethics Training, School of Business an Technology of Webster University, Bangkok, 10/2012, pg. 18-20.

Singhapakdi, A.; Marta, J. K.; Rallapalli, K. C. and Rao, C. P. 2000. Toward and Understanding of Religiousness and Marketing Ethics: An Empirical Study, Journal of Business Ethics, 27: 305-319.

Siu, N. Y. M; Dickinson, J. R. and Lee, B. Y. Y. 2000. Ethical Evaluations of Business Activities and Personal Religiousness, Teaching Business Ethics, 4: 239-256.

Vitell, S. J., Paolillo; J. G. P. and Singh, J. J. 2006. The Role of Money and Religiosity in Determining Consumers’ Ethical Beliefs, Journal of Business Ethics, 64: 117-124

Vitell, S. J., Singh; J. J. and Paolillo, J. 2007. Consumers’ Ethical Beliefs: The Roles of Money, Religiosity and Attitude toward Business, Journal of Business Ethics, 73: 369-379, Springer

Xuefeng, Liao. 1997. Phân tích các giáo lý cơ bản của Phật giáo Viên, trong: Võ Kim Quyên (chủ biên). Tôn giáo và đời sống hiện đại, Tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin Khoa học Xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1b.99

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172