Tín đồ Phật giáo Việt Nam: Thực trạng thống kê và đề xuất mới về đo lường

Hoàng Thu Hương, Bùi Phương Thanh, Phạm Hương Giang

Abstract


Tóm tắt: Thống kê tín đồ Phật giáo ở Việt nam là vấn đề đang thu hút được sự quan tâm không chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo mà cả các nhà nghiên cứu về tôn giáo. Đến nay đã có nhiều ý kiến khác nhau về cách nhận diện tín đồ Phật giáo Việt Nam, dẫn đến sự khác biệt trong các nguồn số liệu về tín đồ Phật giáo được GHPGVN, Ban Tôn giáo Chính phủ và Tổng cục Thống kê cung cấp. Trên cơ sở điểm lại những quan điểm về tín đồ Phật giáo ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra trong công tác thống kê về tín đồ Phật giáo, bài viết này giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất một thang đo mới đánh giá về tín đồ Phật giáo Việt Nam đó là mức độ mức độ quy thuộc vào Đạo Phật và bước đầu phân tích kết quả khảo sát về thang đo này trong mẫu nghiên cứu của đề tài Nafosted VIII1.1-2012.05.

Ngày nhận 12/10/2016; ngày chỉnh sửa 17/10/2016; ngày chấp nhận đăng 21/10/2016


Keywords


Phật giáo; tín đồ Phật giáo; sự quy thuộc vào đạo Phật.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bùi Hữu Dược. 2016. “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn”. Bài trình bày tại Hội thảo Tăng sự kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. In Kỷ yếu Hội thảo Tăng sự Toàn quốc 2016 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn ngày 25/9/2016.

Hoàng Thu Hương. 2004. "Những ai đi lễ chùa và họ hành lễ như thế nào?". Tạp chí Xã hội học, số 1 (85), tr.32-42.

Hoàng Thu Hương. 2005. "Đồ lễ trong một số ngôi chùa ở Hà Nội hiện nay". Tạp chí Nguồn sáng dân gian 3: 44-49.

Hoàng Thu Hương. 2006. "Động cơ đi lễ chùa của người dân đô thị hiện nay". Tạp chí Tâm lý học 3: 25-28.

Hoàng Thu Hương. 2012. Chân dung xã hội của người đi lễ chùa. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Hoàng Thu Hương. 2015. "Ảnh hưởng của Phật giáo trong đời sống của người dân đô thị ở Hà Nội hiện nay". Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội 2: 26-32.

Hoàng Thu Hương. 2016. "Công tác thống kê tín đồ Phật giáo ở Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra". Tạp chí Cộng sản điện tử (http://tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2016/38245/Cong-tac-thong-ke-tin-do-Phat-giao-o-Viet-Nam-Thuc.aspx.) Truy cập tháng 10 năm 2016.

Hòa thượng Thích Hạnh Chơn. 2013. “Một cách nhận biết số lượng tín đồ Phật giáo”. Nguyệt san Giác Ngộ.

(http://giacngo.vn/nguyetsan/2013/04/24/134402/). Truy cập tháng 10 năm 2016.

Hòa thượng Huệ Minh. 2016. "Một vài đề xuất mang tính lý luận và thực tiễn đối với vấn đề thống kê Tăng, Ni, Phật tử ở Việt Nam". Bài trình bày tại Hội thảo Tăng sự Toàn quốc 2016 “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn ngày 25/9/2016.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã. 2016. "Vấn đề thống kê Tăng ni, Phật tử ở nước ta hiện nay". Bài trình bày tại Hội thảo Tăng sự Toàn quốc 2016 “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn ngày 25/9/2016.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu. 2016. "Điều tra Tăng ni sinh, Phật tử dưới góc độ lý luận và thực tiễn". In Kỷ yếu Hội thảo Tăng sự Toàn quốc 2016 “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn ngày 25/9/2016.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. 2016. “Thống kê Tăng Ni, Phật tử ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn". Bài trình bày tại hội thảo Tăng sự Toàn quốc 2016 "Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn ngày 25/9/2016.

Hòa thượng Thích Không Tú. 2014. "Thế nào là tín đồ Phật giáo Việt Nam". Tạp chí Nghiên cứu Phật học (http://phatgiao.org.vn/nghien-cuu/201409/The-nao-la-tin-do-Phat-giao-Viet-Nam-15879/). Truy cập tháng 10 năm 2016.

Hòa thượng Thích Thanh Thắng. 2012. "Thống kê tín đồ tôn giáo: Những con số biết nói". Phật tử Việt Nam (http://www.phattuvietnam.net/thoi-dai/xa-hoi/21078-thống-kê-tín-đồ-tôn-giáo-những-con-số-biết-nói.html.). Truy cập tháng 10 năm 2016.

Holdcroft, B. 2006. "What Is Religiosity ?" Catholic Education: A Journal of Inquiry and Practice 10 (1): 89-103.

Huber, S. & Huber, O.W. 2012. The Centrality of Religiosity Scale (CRS): 710-724.

Nguyễn Hồng Dương. 2016. "Thế nào là Phật tử - Vấn đề xưa nhưng chưa cũ". In Kỷ yếu Hội thảo Tăng sự Toàn quốc 2016 “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn ngày 25/9/2016.

Nguyễn Khắc Huy. "Về pháp nhân của tổ chức tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam hiện hành. Ban Tôn giáo Chính phủ

( http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/241/0/1370/Ve_phap_nhan_cua_to_chuc_ton_giao_trong_khuon_kho_phap_luat_Viet_Nam_hien_hanh). Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2016.

Nguyễn Văn Minh. 2014. "Các hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay". Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam 11(84): 82-94.

Nguyễn Xuân Nghĩa. 2005. "Các chiều kích của tính tôn giáo". Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 1

Nguyễn Quốc Tuấn & Hoàng Văn Chung. 2016. "Phác thảo phương pháp luận thống kê Tăng Ni và Tín đồ Phật giáo ở Việt Nam hiện nay". Bài trình bày tại Hội thảo Tăng sự Toàn quốc 2016 “Thống kê Tăng Ni, Phật tử Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo tổ chức tại Học viện Phật giáo Sóc Sơn ngày 25/9/2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1b.98

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172