Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và luật pháp, chính sách của Việt Nam

Hoàng Bá Thịnh, Đoàn Thị Thanh Huyền

Abstract


Tóm tắt: Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, trong đó có việc phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới nước ngoài bắt đầu phát triển ở Việt Nam vào những năm 1990. Tính đến hết năm 2010 đã có trên 294.280 trường hợp (Bộ Tư pháp 2011) công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài hoặc với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, thuộc trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Trong đó trên 80% trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chỉ có khoảng 20% trường hợp đàn ông Việt Nam kết hôn với phụ nữ nước ngoài. Bài viết giới thiệu về 1) Vài nét về thực trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài, trường hợp phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc; và 2) Luật pháp, Chính sách Việt Nam về hôn nhân có yếu tố nước ngoài; với nội dung: Bảo vệ và hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài; Quản lý Nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Ngày nhận 12/10/2016; ngày chỉnh sửa 18/10/2016; ngày chấp nhận đăng 21/10/2016


Keywords


Hôn nhân; hôn nhân có yếu tố nước ngoài; luật pháp chính sách.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Ahn Kyung Hawn. 2008. Vietnam-Korea Interantional Weddings, Problems and Solutions. The 3rd International Conference on Vietnamese Studies “Vietnam Integration and Development”, Hanoi, 4-7 December, 2008.

Báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hải Dương. 2009. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2009): Tài liệu Hội nghị Tổng kết mô hình giảm thiểu tiêu cực tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài giai đoạn 2008-2009.

Bộ Tư pháp. 2011. Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Chỉ thị 03/2005/CT-TTg ngày 25/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Chỉ thị 05/2003/CT-UB ngày 20/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 68/2002/CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật HN và GĐ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

Hoàng Bá Thịnh. 2009. Thực trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc (Nghiên cứu trường hợp xã Đại Hợp, huyện Thuỷ Nguyên, Tp. Hải Phòng)-Đề tài được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hoàng Bá Thịnh. 2010. "Đặc điểm và xu hướng thị trường hôn nhân ở xã Đại Hợp, Kiến Thuỵ, Hải Phòng" Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới, quyển 20, số 4/2010.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

Nghị định số 69/2006/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ

Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/08/2004 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình.

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh. 2012. Báo cáo tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài. Báo cáo trình bày tại Hội thảo “Tình hình Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và việc phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới-Những vấn đề trong sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình”, Uỷ ban các Vấn đề xã hội của Quốc hội-Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Tp. Vĩnh Long, ngày 19-20/7/2012.

Văn phòng Chính phủ 2011. Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 6/6/2011của Văn phòng Chính phủ : Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn quốc về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1b.96

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172