Sự hội nhập của Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử văn minh nhân loại

Ninh Dương Vũ

Abstract


Bài viết đặt vấn đề nhìn nhận sự hội nhập quốc tế của Việt Nam từ góc độ lịch sử văn minh nhân loại.  Việt Nam hiện đang tồn tại đồng thời cả ba “đợt sóng văn minh” (Alvin Toffler) đan xen và chồng lấn nhưng đậm nét nhất vẫn là văn minh nông nghiệp, đang tiến tới văn minh công nghiệp và bắt đầu bước vào nền văn minh thông tin. Trước những quy tắc của xã hội công nghiệp như tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa, đồng bộ hóa, tập trung hóa, xã hội Việt Nam bộc lộ một khoảng cách xa khá bởi những thói quen thiếu kỷ luật, thiếu chính xác, thiếu phối hợp, thiếu trách nhiệm… Vấn đề đặt ra đối với khoa học xã hội và nhân văn chính là xác định rõ những tiêu chí, xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam trong xã hội công nghiệp, thích ứng với đòi hỏi của nền văn minh công nghiệp và văn minh thông tin. Có như vậy, Việt Nam mới có thể hội nhập thành công vào dòng chảy chung của thế giới.

Keywords


Hội nhập, làn sóng văn minh, văn minh công nghiệp, Alvin TofflerDOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i1.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172