Đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường ở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội trong tự học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức pháp luật hiện nay

Lương Huệ Minh

Abstract


Kiến thức pháp luật là yêu cầu cần có với đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong hệ thống chính quyền ở Việt Nam hiện nay. Do đó, nắm vững kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở là yếu tố quan trọng, để chính quyền cơ sở trên địa bàn quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung bài viết tập trung làm rõ vai trò và thực trạng sử dụng kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường thuộc quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội trong thực thi công vụ. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát huy tính tích cực, gương mẫu của đội ngũ này trong tự học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức pháp luật, để góp phần xây dựng quận Hà Đông trở thành đô thị phát triển toàn diện, bền vững trong sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội, đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế theo tầm nhìn chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam đến giữa thế kỉ XXI.

Ngày nhận 10/11/2021; ngày chỉnh sửa 25/12/2021; ngày chấp nhận đăng 31/12/2021


Keywords


Hà Nội; Hà Đông; đội ngũ cán bộ chủ chốt; học tập, rèn luyện; pháp luật

References


Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, số 80-KL/TW. Hà Nội.

Bộ Chính trị. 2016. Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Hà Nội.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2021. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hồ Chí Minh. 2011a. Toàn tập. Tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hồ Chí Minh. 2011b. Toàn tập. Tập 5. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Hồ Chí Minh. 2011c. Toàn tập. Tập 7. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Quận ủy Hà Đông, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hà Đông nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hà Nội, 2020.

Quốc hội. 2008. “Luật cán bộ, công chức.” Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=81139). Truy cập tháng 6 năm 2021.

Quốc hội. 2012. “Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.” Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163007). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Quốc hội. 2019. “Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198507). Truy cập tháng 9 năm 2021.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i3b.874

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172