Biến đổi hoạt động sinh kế của người Mnông từ 1980 đến nay (Qua nghiên cứu người Mnông ở buôn Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil và buôn Bu Prâng, xã Đắk N’drung, huyện Đắk Song của tỉnh Đắk Nông)

Nguyễn Thị Tám

Abstract


Tóm tắt: Kể từ sau khi bản Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam được công bố vào năm 1979, và tiếp đó là bước vào thời kỳ Đổi mới đất nước, các tộc người ở nước ta đã có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế và hội nhập. Cùng với xu thế đó, dân tộc Mnông ở Tây Nguyên đã và đang có những chuyển đổi mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống. Bài viết trình bày những nét biến đổi cơ bản trong hoạt động sinh kế của người Mnông từ năm 1980 đến nay. Từ những thay đổi trong kinh tế nông nghiệp đến thủ công nghiệp, trao đổi buôn bán hay khai thác tài nguyên và cả sự biến đổi trong phân công lao động, tổ chức sản xuất lẫn sở hữu đất đai... Tất cả đã góp phần tạo nên một nền kinh tế đa dạng của tộc người Mnông sau một chặng đường hơn 30 năm. 

Từ khóa: Sinh kế; biến đổi; tộc người Mnông; Đắk Nông; Tây Nguyên.


Full Text:

 Subscribers Only

References


Albert-Marie Maurice. 1993. Les Mnong des Hauts-Plateaux (Central Vietnam). L'Harmattan.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương. 2010. Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Bùi Minh Đạo. 2000. Trồng trọt truyền thống của các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Geoges Condominas. 2008. Chúng tôi ăn rừng. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk nông. 2011. Địa chí Đắk Nông. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa.

UBND huyện Đắk Min. 2014. Báo cáo tình hình thực hiên nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2013-phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 của UBND huyện Đắk Min.

UBND tỉnh Đắk Nông. 2012. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Nông.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172