Vấn đề xã hội, phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội

Nguyễn Tuấn Anh

Abstract


Bài viết tập trung vào hai điểm chính. Thứ nhất là phân tích những góc nhìn khác nhau về vấn đề xã hội, phát triển xã hội, quản lý phát triển xã hội. Cốt lõi của quản lý phát triển xã hội là giải quyết vấn đề xã hội để phát triển xã hội bền vững, công bằng nhằm nâng cao sức khỏe, thịnh vượng, hạnh phúc của con người. Thứ hai là chỉ ra một số chiều cạnh then chốt đối với quản lý phát triển xã hội. Nhiều chiều cạnh then chốt của quản lý phát triển xã hội. Bài viết đi sâu vào một số chiều cạnh đáng lưu ý bao gồm: mục tiêu, mô hình, kế hoạch và nguồn lực trong quản lý phát triển xã hội.

Ngày nhận 20/8/2021; ngày chỉnh sửa 13/9/2021; ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


vấn đề xã hội; phát triển xã hội; quản lý phát triển xã hội

References


Brinkerhoff Derick W. 1991. "Looking out, looking in, looking ahead: Guidelines for Managing Development Programs." Working Paper. No1. University of MaryLand, USA.

Brinkerhoff Derick W. , and Rudi Klauss. 1985. "Managerial Roles for Social Development Management." Public Administration and Development 5(2):145-56.

Bùi Đình Thanh (Chủ biên). 1993. Chính sách xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Hà Nội: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Charon Joel M. 2006. "An Introduction to the Study of Social Problems." Pp. 3-10 in Social problems: Reading with Four Questions, edited by Joel M. Charon and Lee Garth Vigilant. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Chính phủ. 2021. "Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030." Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-quyet-28-NQ-CP-2021-Chien-luoc-quoc-gia-ve-binh-dang-gioi-giai-doan-2021-2030-466613.aspx). Truy cập ngày 01 tháng 08 năm 2021.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2021. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (tập I). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Đình Nam. 2020. "Dành hàng trăm nghìn tỷ đồng cho công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020." Báo điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-cua-lanh-dao-Dang-Nha-nuoc/Danh-hang-tram-nghin-ty-dong-cho-cong-tac-giam-ngheo-giai-doan-20162020/416748.vgp). Truy cập ngày 01 tháng 08 năm 2021.

Đoàn Minh Huấn. 2016. "Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội theo tinh thần Đại hội XII của Đảng." Tạp chí Cộng sản (https://tapchicongsan.org.vn/quan-triet-va-thuc-hien-nghi-quyet-ai-hoi-xii-cua-ang/-/2018/41687/quan-ly-phat-trien-xa-hoi%2C-thuc-hien-tien-bo-va-cong-bang-xa-hoi-theo-tinh-than-dai-hoi-xii-cua-dang.aspx). Truy cập ngày 11 tháng 09 năm 2021.

Gusfield Joseph R. 2006. "How Do We Decide What Are Social Problems?" Pp. 11-18 in Social Problems Readings with Four Questions, edited by Lee Garth Vigilant Joel M. Charon. Belmont: Thomson Wadsworth.

Kendall Diana. 2004. Social Problems in a Diverse Society. Boston: Pearson.

Liu Jinfa. 2014. "From social management to social governance: social conflict mediation in China." Journal of Public Affairs 14(2):93-104.

Metcalfe Les, and Sue Richards. 1990. Improving Public Management. London: European Institute of Public Administration, SAGE Publication. London: European Institute of Public Administration, SAGE Publication.

Mokate Karen, José Jorge Saavedra. 2006. "Management for Social Deverlopment: An Integrated Approach to the Management of Social Policies and Programs." Working Paper Series I-62. Washington, D.C.

Nguyễn Trung Kiên, Lê Ngọc Hùng. 2012. "Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn." Tạp chí Xã hội học 117(1): 103-113.

Nguyễn Tuấn Anh. 2020. "Một số vấn đề xã hội cơ bản trong quá trình phát triển ở Việt Nam hiện nay". Tạp chí Thông tin khoa học xã hội 445(1): 38-44.

Nguyễn Tuấn Anh. 2021. "Chương 1. Những vấn đề chung về chính sách xã hội và xây dựng, tổ chức thực hiện, phân tích chính sách xã hội." Trang 13-61 trong Giáo trình Chính sách Xã hội, Nguyễn Tuấn Anh. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Minh, Nguyễn Thị Việt Hà. 2018. "Quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ra." Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn 4(4): 463-70.

Phạm Quang Minh (Chủ biên). 2019. Quản lý phát triển xã hội Việt Nam: Thực trạng, vấn đề đặt ra và định hướng chính sách. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật.

Phạm Quang Minh, Nguyễn Tuấn Anh. 2019. "Thế chế và quản lý phát triển xã hội bảo đảm đất nước phát triển nhanh, bền vững: Kinh nghiệm quốc tế, những vấn đề của Việt Nam và định hướng đổi mới, hoàn thiện trong giai đoạn mới." Trang 217-34 trong Niên giám khoa học năm 2018 - Tập III: Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người, Hội đồng Lý luận Trung ương. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ biên). 2016. Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật.

Thủ tướng Chính phủ. 2010. "Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020." Cổng thôn tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchienluocphattrienkinhtexahoi?_piref135_16002_135_15999_15999.strutsAction=ViewDetailAction.do&_piref135_16002_135_15999_15999.docid=865&_piref135_16002_135_15999_15999.substract=) Truy cập ngày 4 tháng 10 năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ. 2012a. "Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020 " Hội người cao tuổi Việt Nam (http://hoinguoicaotuoi.vn/c/chuong-trinh-hanh-dong-quoc-gia-ve-nguoi-cao-tuoi-viet-nam-giai-doan-2012-2020-124.htm). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ. 2012b. "Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020." Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&mode=detail&document_id=164111). Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ. 2016. "Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020." Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quyet-dinh-1722-QD-TTg-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-Giam-ngheo-ben-vung-giai-doan-2016-2020-321229.aspx). Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ. 2017. "Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020." Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-899-QD-TTg-2017-Giao-duc-nghe-nghiep-Viec-lam-An-toan-lao-dong-352512.aspx). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2021.

United Nations - Department of Economic and Social Affairs. 1995. "Copenhagen Declaration on Social Development – Introduction." United Nations (https://www.un.org/development/desa/dspd/world-summit-for-social-development-1995/wssd-1995-agreements/cdosd-introduction.html). Truy cập ngày 01 tháng 08 năm 2021.

United Nations Research Institute for Social Development. 2011. "Social Development in an Uncertain World." Geneva: UNRISD (https://www.unrisd.org/research-agenda). Truy cập ngày 01 tháng 08 năm 2021.

United Nations Research Institute for Social Development. 2021. "Overcoming Inequalities: Towards a New Eco-social Contract." Geneva: UNRISD (https://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/4A1D94EBE95DA31A802586D8004198E8/$file/UNRISD-Strategy-2021-2025.pdf). Truy cập ngày 01 tháng 08 năm 2021.

Vũ Mạnh Lợi. 2012. "Bàn về mô hình phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở Việt Nam." Tạp chí Xã hội học 120(4): 23-36.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172