Tài sản sinh kế của hộ gia đình vùng ven đô thành phố Thái Bình hiện nay

Phạm Thị Minh Tâm

Abstract


Bài viết được lấy số liệu từ đề tài “Biến đổi sinh kế của hộ gia đình sản xuất nông nghiệp ở vùng ven đô thành phố Thái Bình trong bối cảnh đô thị hóa giai đoạn 2013 đến nay” của chính tác giả. Bài viết mô tả thực trạng tài sản sinh kế của hộ gia đình vùng ven đô thành phố thông qua 5 loại vốn của sinh kế: vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính, vốn con người, vốn xã hội. Từ bức tranh đó, tác giả đề xuất những giải pháp sơ lược nhằm nâng cao tài sản sinh kế cho hộ gia đình vùng ven đô thành phố Thái Bình.

Ngày nhận 29/7/2021; ngày chỉnh sửa 7/9/2021; ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


sinh kế; tài sản sinh kế; các loại vốn

References


Department for International Development. 1999. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets (https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438878/Sustainable+livelihoods+guidance+sheets.pdf/594e5ea6-99a9-2a4e-f288-cbb4ae4bea8b?t=1569512091877). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2021

Nguyễn Tuấn Anh. 2012. “Vốn xã hội và sự cần thiết nghiên cứu vốn xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay”. Trang 557 -565 trong Hội thảo quốc tế: Đóng góp của khoa học xã hội – nhân văn trong phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội

Sở Tài nguyên và Môi trường. 2014. Biểu 12 trong Báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Bình năm 2014.

Tổng cục Thống kê. 2020. Thông cáo báo chí về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2020 (https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/07/thong-cao-bao-chi-ve-ket-qua-khao-sat-muc-song-dan-cu-nam-2020/). Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2021

Trung tâm từ điển học. 2007. Từ điển tiếng việt 2008. Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội. 2016. Nghị quyết về phân loại đô thị, số 1210/2016/UBTVQH13, Hà Nội.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172