Về quan điểm coi từ là đơn vị cơ bản của tiếng Việt

Giáp Thiện Nguyễn

Abstract


Bài báo đánh giá việc vận dụng quan điểm coi từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ vào việc miêu tả tiếng Việt. Một số nhà Việt ngữ học như Nguyễn Kim Thản, Đỗ Hữu Châu, Hồ Lê,.Nguyễn Văn Thạc,...đã vận dụng chưa nhất quán quan điểm này dẫn đến những mâu thuẫn, phi lí, không phù hợp với thực tiễn. Cũng theo quan điểm coi từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ nhưng Nguyễn Thiện Giáp đã vận dụng một cách nhất quán nên đã khắc phục được những nhược điểm mà các nhà Việt ngữ học khác đã gặp phải. Từ là đơn cơ bản của ngôn ngữ, cần được xem xét một cách toàn diện về các mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ pháp và chính tả. Do đó, “Từ tiếng Việt là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất, có tính hoàn chỉnh và khả năng tách biệt khỏi các đơn vị khác; nó có hình thức một âm tiết, một chữ viết liền”. Những đơn vị từ vựng do các tiếng kết hợp với nhau mà thành nên được coi là các ngữ (phrasal lexeme).

Keywords


Hình vị; ngữ; ngữ cố định; quán ngữ; thành ngữ; từ.DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i1.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172