Mô hình hợp tác nhà chùa - doanh nghiệp - nhà nước trong bảo trợ trẻ em và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt tại chùa Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh

Nguyễn Hồi Loan

Abstract


Trong các mô hình phát triển xã hội, vai trò của ba trụ cột: nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng đã được khẳng định. Nhà chùa, các tổ chức tôn giáo nằm trong khu vực cộng đồng tham gia nhiều vào các hoạt động phát triển xã hội, trong đó có bảo trợ những nhóm yếu thế, đảm bảo mục tiêu phát triển bao trùm, không để ai ở lại phía sau. Bài viết sẽ phân tích mô hình hợp tác ba bên trong bảo trợ trẻ em và người cao tuổi, trong đó nhà chùa giữ vị trí trung tâm.

Ngày nhận 10/8/2021; ngày chỉnh sửa 6/10/2021; ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


mô hình hợp tác; nhà chùa; doanh nghiệp; nhà nước; bảo trợ

References


Chính phủ. 2021. “Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ”. Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-20-2021-ND-CP-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-doi-voi-doi-tuong-bao-tro-xa-hoi-467723.aspx). Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2021.

Chính phủ. 2013. “Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ”. Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-dinh-136-2013-ND-CP-chinh-sach-tro-giup-xa-hoi-bao-tro-xa-hoi-210669.aspx). Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2021.

Chodron Venerable Thubten. 2011. “Buddhism in modern society”. The Path To Happiness. (https://thubtenchodron.org/2011/06/dharma-opportunities. Truy cập tháng 11 năm 2018).

Cục trẻ em (Bộ LĐTB&XH). 2020. “Tình hình trẻ em năm 2020”. Tổng đài 111.vn. (http://tongdai111.vn/tin/tinh-hinh-tre-em-nam-2020-theo-bao-cao-cua-cuc-tre-em-bo-ldtb). Truy cập ngày 04 tháng 05 năm 2021.

Dhammapala Venerable. 2013. “What is the Role of the Buddhist Sangha in the 21st Century?”. Buddhistdoor International: Buddhistdoor International (https://www.buddhistdoor.net/features/what-is-the-role-of-the-buddhist-sangha-in-the-21st-century). Truy cập 11 tháng 10 năm 2018.

Đặng Thị Hoa, Giáp Thị Huyền Trang. 2016. “Vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Trường hợp nghiên cứu điểm tại công ty TNHH Long Hà - Bắc Giang”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 1: 101-111.

Hoàng Hằng. 2019. “Thất bại thị trường là gì? Các dạng thất bại thị trường phổ biến”. Thuật ngữ Vienambiz (https://vietnambiz.vn/that-bai-thi-truong-market-failure-la-gi-cac-dang-that-bai-thi-truong-pho-bien-20191008164812555.htm). Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2021.

Hoang Thu Huong, Trang T Nguyen and Jerry F Reynolds, II. 2018. “Buddhism-based charity, philanthropy, and social work: A lesson from Vietnam”. International social work Journal 62(3): 1075-1087.

Nguyễn Ngọc Hường. 2012. “Kết nối đạo Phật với Công tác xã hội: Đề xuất một mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Việt Nam”. Tạp chí Xã hội học 1(117): 23 -35.

Lương Gia Tĩnh. 2012. “Cần có môn học về công tác xã hội trong các học viện Phật giáo”. Kỷ yếu Giáo dục Phật giáo Việt Nam: Định hướng và phát triển. Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.

Nguyễn Hồi Loan, Bùi Thanh Minh, Nguyễn Hữu Quân, Nguyễn Thu Trang, Lương Bích Thủy. 2014. Giá trị của Phật giáo đối với công tác xã hội trong xu thế toàn cầu. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thái An. 2020. “Dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh chưa từng thấy”. Tạp chí Bảo hiểm xã hội (http://www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn/: http://www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn/vi/tin-chi-tiet-dan-so-viet-nam-dang-gia-hoa-voi-toc-do-nhanh-chua-tung-thay-3c268b40.aspx). Truy cập ngày 06 tháng 8 năm 2021.

Vingroup. 2021. “Tầm nhìn, sứ mệnh Quỹ Thiện tâm”. Trang tin điện tử Quỹ Thiện tâm. (http://quythientam.com/tam-nhin-su-menh-pde11811.html). Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2021.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172