Văn hóa ứng xử của con người trong không gian công cộng: Mấy vấn đề lý luận cơ bản và khả năng ứng dụng trong phân tích đời sống xã hội Việt Nam hiện nay

Trịnh Văn Tùng

Abstract


Văn hóa ứng xử của con người trong không gian công cộng là một chủ đề nghiên cứu rất cơ bản trong các khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, nội hàm và ngoại diên của cụm khái niệm này đang tạo ra nhiều tranh cãi, chưa đi đến thống nhất về mặt học thuật. Do vậy, bài viết này sẽ cố gắng làm sáng tỏ cụm khái niệm công cụ này, đồng thời tóm tắt một vài cách tiếp cận lý thuyết và khả năng vận dụng chúng trong phân tích thực tế khách quan về văn hóa ứng xử của người Việt Nam hiện nay trong không gian công cộng.

Ngày nhận 29/7/2021; ngày chỉnh sửa 7/9/2021; ngày chấp nhận đăng 30/10/2021


Keywords


Không gian công cộng; Văn hóa ứng xử; Đời sống xã hội

References


Akoun André et Ansart Pierre. 1999. Dictionnaire de sociologie (Từ điển xã hội học). Paris: Le Robert et Seuil.

Ansart Pierre. 1999. “Socialisation” (“Xã hội hóa”) in Akoun André et Ansart Pierre.

Bourdieu Pierre. 1970. Esquisse d’une théorie de la pratique, précédée de trois études kabyles (Phác thảo một lý thuyết vể thực hành dựa trên cơ sở của chùm ba nghiên cứu kabyl). Paris. Éd. de Minuit.

Chapuis Raymond, Thomas Raymond. 1995. Rôle et Statut (Vai trò và Vị thế). “Que sais - je” (Tuyển tập “Tôi biết gì?”). Paris: PUF.

Cordier Ariel. 1999. “Rôle” (“Vai trò”). Pp 460-461 in Akoun André & Ansart Pierre.

De Terssac Gilbert. 2003. (sous la dir.). La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud Jean Daniel. Débats et prolongements (Lý thuyết điều hòa xã hội của Jean-Daniel Reynaud. Bàn luận và phát triển). Paris: La Découverte.

Garni Léon. 1999. “Déviance” (“Hành vi lệch chuẩn”). Pp 145-146 in Akoun André et Ansart Pierre.

Laburthe-Tolra P., 1999. “Mutation” (“Biến đổi xã hội”) in Akoun André et Ansart Pierre.

Linton Ralph. 1967. Le Fondement culturel de la personnalité (Nền tảng văn hóa nhân cách). Paris: Dunod.

Mai Anh và cộng sự. 2015. “Báo cáo dự thảo bộ quy tắc ứng xử nơi công sở và nơi công cộng tại Hà Nội”. Hội nghị Góp ý xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử nhằm xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Hà Nội. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Maisonneuve Jean. 1973. Introduction à la sociologie (Xã hội học đại cương). Paris: PUF.

Mann Patrice. 1999. “Conflit social” (“Xung đột xã hội”). Pp 102-104 in Akoun André et Pierre.

Marx Karl. 1847. 1972. Misère de la philosophie (Sự khốn cùng của triết học). Éditions sociales.

Mead George H., 1935. 1969. Mœurs et sexualité en Océanie (Tập tục và tính dục tại châu Đại dương). Paris: Plon.

Mead George H., 1963. L’Esprit, le soi et la société (Tinh thần, bản thân mình và xã hội). Paris: PUF.

Park Robert Ernest, Burgess Ernest. 1924. Introduction to the Science of Sociology. Chicago: Chicago University Press.

Pincon-Lefebvre V., 1997. Les espaces publics modernes, situation et propositions (Các không gian công cộng hiện đại, tình hình và đề xuất). Paris: Le Moniteur.

Richard Scott. 2007. Xã hội học. Hà Nội: Nhà xuất bản Thống kê.

Ricœur Paul. 1991. Soi-même comme un autre (Chính mình như một người khác). Paris: Seuil.

Rocheblave-Spenlé Anne-Marie. 1995. “Rôle et Statut” in Encyclopœdia Universalis.

Smelser Neil J., 1963. Theory of Collective Behavior. New York: The Free Press of Glencoe.

Touraine Alain. 1973. Production de la société (Tạo dựng xã hội). Paris: Seuil.

Trịnh Văn Tùng. 2001. Chính mình như một người khác (Sách tái biên từ luận án tiến sĩ và diễn dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Trịnh Văn Tùng. 2011. “Jean-Daniel Reynaud: Lý thuyết điều hòa xã hội và khả năng ứng dụng trọng phân tích hành vi quản lý tổ chức”. Tạp chí Xã hội học 4(116): 96-104.

Trịnh Văn Tùng. 2011. “Pierre Bourdieu: Thuật ngữ “habitus” và khả năng ứng dụng để phân tích một vài vấn đề của xã hội Việt Nam hiện nay”. Tạp chí Xã hội học 4(105): 87-93.

Weber Max. 1922. 1972. Économie et Société (Kinh tế và Xã hội). Paris: Plon.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172