Hứng thú đối với công việc của người lao động tại các doanh nghiệp dệt may, da giầy Thành phố Hải Phòng

Lê Thị Minh Loan, Ngô Thị Thuận

Abstract


Ngành công nghiệp dệt may và da giầy là một trong những ngành công nghiệp chủ lực của thành phố Hải Phòng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động. Bài viết phân tích mức độ Hứng thú đối với công việc của người lao động thông qua ba mặt biểu hiện cơ bản, đó là: Hứng thú đối với công việc của người lao động thể hiện qua cảm xúc; Hứng thú đối với công việc của người lao động thể hiện qua hành vi; Hứng thú đối với công việc của người lao động thể hiện qua việc học hỏi trong công việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ người lao động hứng thú với công việc ở mức độ cao không nhiều. Các yếu tố như: Sự phù hợp công việc, thu nhập và thái độ của người quản lý đều có ảnh hưởng đến Hứng thú đối với công việc của người lao động, trong đó, sự phù hợp công việc về năng lực có ảnh hưởng mạnh nhất.


Keywords


Hứng thú đối với công việc; người lao động; sự phù hợp công việc; thu nhập; thái độ của người quản lý

Full Text:

 Subscribers Only

References


Arnold, John., Silvester, J., Patterson. F. 1998. Work psychology. Phạm Mạnh Hà dịch (2010).

Baum, J.R. and Locke, E.A. 2004. “The relationship of entrepreneurial traits, skill and motivation to subsequent venture growth”, Journal of Applied Psychology, Vol. 89 No. 4.

Carbonneau, N., Vallerand, R.J., Fernet, C. and Guay, F. 2008. “The role of passion for teaching in intra and interpersonal outcomes”, Journal of Educational Psychology, Vol. 100 No. 4, pp. 977-987.

Cardon, M.S., Wincent, J., Singh, J. and Drnovsek, M. 2009. “The nature and experience of entrepreneurial passion”, Academy of Management Review, Vol. 34 No. 3, pp. 511-532.

Cascio, F. Wayne. 1998. Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work life, Profit (5th edition), Boston: Irwin McGraw-Hill.

Hackman, J. R., Oldham, G. R. 1976. Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16: 250-279.

Hagel III, J., Brown, J.S., Ranjan, A., Byler, D. 2014. Cultivating worker passion as a cornerstone of talent development, Deloitte University Press.

Hersey, P., Blanchard,K. 2001. Quản trị hành vi tổ chức. TP HCM: Thống kê.

Herzberg, F. 1966. Work and the nature of man, Cleveland: World Publishing.

Hoàng Ngân. 2015. dẫn theo:

http://www.baomoi.com/hai-phong-tap-huan-nang-cao-nang-suat-chat-luong-cho-nganh-may-mac-va-da-giay/c/17240976.epi/

Hải Phòng: Tập huấn nâng cao năng suất chất lượng cho ngành may mặc và da giầy, 10/08/2015.

Hoàng Phê. 2006. Từ điển tiếng Việt. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng.

http://baophunuthudo.vn/sites/epaper/PNTD/Detail.aspx?ArtId=21846&CatId=173/ Cần đột phá để đảm bảo cuộc sống cho người lao động, 28/7/2015.

Liu, D., Chen, X-P.,Yao, X. 2011. “From autonomy to creativity: a multilevel investigation of the mediating role of harmonious passion”, Journal of Applied Psychology, Vol. 96 No. 2, pp. 294-309.

Liublincaia A.A. 1978. Tâm lý học trẻ em tập 1. TPHCM: Nhà xuất bản Giáo dục.

Maslow, A. H. 1954. Motivation and personality. New York: Harper & Row.

Mayer,J.D., Salovey, P. 1990. Emotional Intelligence, Imagination, Cognition and Personality. Volume 9.

McClelland, D. C. 1961. The achieving society, Princeton, New Jork: Van Nostrand.

Michaels, Ed., Handfield-Jones, H., Axelrod, B. 2001. The War for Talent, Harvard Business School Press.

Nguyễn Như Ý. 1998. Đại từ điển tiếng Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hoá thông tin.

Nguyễn Quang Uẩn. 1995. Tâm lý học đại cương. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Philippe, F.L., Vallerand, R.J., Houlfort, N., Lavigne, G. and Donahue, E.G. 2010. “Passion for an activity and quality of interpersonal relationships: the mediating role of emotions”, Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 98 No. 6, pp. 917-932.

Strong, E.K. 1931. Change of interest with age, Stanford university pres, pp 55.

Trần Thị Minh Đức. 2006. Định kiến và phân biệt đối xử theo giới-Lý thuyết và thực tiễn. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thủy. 1988. Tâm lý học. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Vallerand, R.J., Paquet, Y., Philippe, F.L. and Charest, J. 2010. “On the role of passion in burnout: A process model”, Journal of Personality. Vol. 78 No. 1, pp. 289-312.

Крупская, Н.К. 1968. Избранные педагогические произведения, Москва.

Леонтьев, А. Н. 1983. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. I, М.: Педагогика.

Рубинштейн, Л. 2006. Основы общей психологии, СПб.: Питер, 2006.-452 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i3.69

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172