Nhu cầu của việc dạy - học tục ngữ tiếng Hàn Quốc cho người học Việt Nam

Dương Mỹ Linh, Hoàng Thị Yến

Abstract


Nhằm góp phần khỏa lấp khoảng trống trong giảng dạy tục ngữ tiếng Hàn Quốc tại Việt Nam, chúng tôi sử dụng bảng hỏi và phiếu phỏng vấn để điều tra thực tiễn tình hình dạy - học tiếng Hàn Quốc cho sinh viên ngành tiếng Hàn Quốc. Kết quả phân tích cho thấy: i. đa số người học chưa hài lòng về hiểu biết và hiệu quả sử dụng tục ngữ của bản thân; ii. cả người học và người dạy đều cho rằng, cần thiết phải tăng cường nội dung và đa dạng hóa phương pháp giảng dạy tục ngữ; iii. các giải pháp trước mắt là biên soạn học liệu bổ trợ và dạy lồng ghép, v.v..; giải pháp lâu dài là mở mới môn học, xây dựng đề cương và biên soạn giáo trình cho học phần tục ngữ, phát triển nguồn học liệu số, v.v..; ngoài ra, cơ sở đào tạo có thể kết hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa như nghiên cứu khoa học, sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các cuộc thi về tục ngữ, v.v.. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếng Hàn Quốc, theo chúng tôi, cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan hữu quan phối hợp cùng với các cơ sở đào tạo tiếng Hàn Quốc, sự chủ động của người học trong quá trình tự đào tạo.

Từ khóa: điều tra; yêu cầu thực tiễn; dạy - học tục ngữ; tiếng Hàn Quốc; người Việt.

Ngày nhận 23/02/2021; ngày chỉnh sửa 19/5/2021; ngày chấp nhận đăng 30/6/2021


References


Feng Min Gan. 2019. 동물 속담을 활용한 한국어 문화 교육 방안 연구: 한 - 중 문화의 인식 차이를 중심으로. 이화여자대학교. 석사논문. (Feng Min Gan. 2019. Nghiên cứu phương án giảng dạy văn hóa Hàn Quốc sử dụng tục ngữ động vật: Trọng tâm là sự khác biệt trong nhận thức của văn hóa Hàn - Trung. Đại học Nữ Ewha).

Zhang Chun Mei. 2005. 한·중 동물속담 비교를 통한 한국어 문화 교육 연구. 서울 대학교. 석사논문. (Zhang Chun Mei. 2005. Nghiên cứu giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc qua so sánh tục ngữ động vật Hàn - Trung. Luận văn thạc sĩ. Đại học Seoul).

김영만. 2010. 속담을 활용한 한국어 고급반 수업 구성 방안. 한말 연구. 한말연구학회. 제 27호 (2010.12): 41-61. (Kim Young Man. 2010. "Phương án thiết kế giờ dạy tiếng Hàn Quốc sử dụng tục ngữ ở lớp cao cấp". Hanmalyeongu. Hanmalyeonguhakhoe 27: 41-61).

단천천. 2014. 중국인 한국어 학습자를 위한 '호랑이'에 관한 속담 교육 방안. 경희대학교. 석사 논문. (Dan Cheon Cheon. 2014. Phương án giảng dạy tục ngữ 'hổ' cho người Trung Quốc học tiếng Hàn Quốc. Luận văn thạc sĩ. Đại học KyungHee).

뱌야르에르데네. 2014. 몽고인을 위한 한국어 동물 속담 교육 연구: 한 - 몽 대조를 활용하여. 한성대학교, 석사 논문. (Bayarertene. 2014. Nghiên cứu giảng dạy tục ngữ động vật cho người Mông cổ: Qua đối chiếu tục ngữ Hàn Quốc - Mông cổ. Luận văn thạc sĩ. Đại học Hansung).

송재선. 1997. 동물 속담 사전. 東文選. (Song Jae Seun. 1997. Từ điển tục ngữ động vật. Dongmunseon).

장천위. 2016. 중국인 학습자를 위한 문화교육 방안: 호랑이의 상징적 의미를 중심으로. 세종대학교 대학원. 석사 논문. (Jang Cheon Wi. 2016. Phương án giảng dạy văn hóa cho người Trung Quốc: Trọng tâm là ý nghĩa biểu trưng của hổ. Luận văn thạc sĩ. Đại học Sejong).

한정연. 2012. 동물 속담을 활용한 한국어 문화 교육 방안 연구. 경희대학교. 석사 논문. (Han Jung Yeon. 2012. Nghiên cứu phương án giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc sử dụng tục ngữ động vật. Đại học Kyung Hee. Luận văn thạc sĩ).

호심. 2012. 중국인 고급 학습자를 위한 한국어 동물 비유 표현 교육 연구. 경희대학교. 석사 논문. (Ho Sim. 2012. Nghiên cứu giảng dạy biểu hiện ẩn dụ động vật tiếng Hàn Quốc cho người Trung Quốc trình độ cao cấp. Luận văn thạc sĩ. Đại học KyungHee).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1b.657

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172