Thực trạng giảng dạy, biên phiên dịch của giảng viên ngành Hàn Quốc tại một số trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh

Hoàng Tuấn Ngọc, Nguyễn Thanh Dung

Abstract


Bài viết này nghiên cứu nhận thức về giảng dạy, biên phiên dịch của giảng viên ngành Hàn Quốc tại một số trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của bài viết là tìm hiểu cách giảng viên nhận thức về kỹ năng biên dịch và phiên dịch, cũng như quan điểm của họ về phương pháp giảng dạy bộ môn này tại trường đại học. Nghiên cứu đã được thực hiện bằng bảng khảo sát 50 giảng viên của ngành Hàn Quốc đang công tác tại một số trường đại học. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tất cả giảng viên ngành Hàn Quốc có nhận thức rất rõ về các nội dung được giảng dạy. Tuy nhiên, họ cũng đã trình bày những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc giảng dạy biên phiên dịch và được chia thành hai nhóm bao gồm nguyên nhân bên trong (kỹ năng biên phiên dịch) và nguyên nhân bên ngoài (tổ chức làm việc hay nhà trường, phương tiện công cụ giảng dạy). Từ đó, chúng tôi đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy biên phiên dịch tại trường đại học.

Ngày nhận 23/02/2021; ngày chỉnh sửa 13/5/2021; ngày chấp nhận đăng 30/6/2021


Keywords


thực trạng; giảng dạy biên phiên dịch; giảng viên ngành Hàn Quốc

References


Burwitz-Melzer, E. 2001. Teaching intercultural competence through literature. In M. Byram, A. Nichols & D. Stevens (Eds.). Developing intercultural competence in practice. NSW, Sydney: Multilingual Matters.

Jeremy Munday. 2005. Nhập môn nghiên cứu dịch thuật. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Kim Nan Mi. 2011. “Thực trạng và phương pháp tiến hành lớp học biên phiên dịch của sinh viên”. Tạp chí Biên Phiên dịch 13 (1): 1-16.

Lê Hùng Tiến. 2017. “Về cơ sở lý luận đào tạo biên phiên dịch ở Việt Nam”. Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài 33 (2): 107-117.

Nguyễn Thị Kiều Thu. 2017. “Khảo sát cách đánh giá môn dịch thuật tại một số trường Đại học Việt Nam”. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 20: 83-90.

Trần Thị Phương Thảo. 2014. “Năng lực liên văn hóa trong giảng dạy và học ngoại ngữ: Nhìn từ lớp học”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 30: 30-35.

Võ Trung Định. 2017. “Phân tích ngữ dụng trong dịch thuật từ góc độ giao tiếp liên văn hóa”. Hội thảo Quốc tế nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ IV.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1b.654

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172