Quan hệ Mỹ-Việt: Xét từ nguyên tắc bốn chữ “P”1 của học giả Mỹ

Nguyễn Thái Yên Hương

Abstract


Tác phẩm “Chính sách đối ngoại Hoa kỳ-động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI” của Tác giả Bruce W.Jentleson đề cập tới lợi ích quốc gia của Mỹ dựa trên bốn chữ “P” với nội dung “Power, Peace, Prosperity and Principles”: Quyền lực, hòa bình, thịnh vượng và các nguyên tắc nhằm lý giải những thành công và thất bại trong việc triển khai chính sách đối ngoại Mỹ. Tác giả bài viết vận dụng nguyên tắc bốn chữ “P” để rút ra cơ sở định hình mối quan hệ Việt-Mỹ và từ đó tìm ra cơ sở thúc đẩy cặp quan hệ này trong tương lai. Bruce W.Jentleson áp dụng vì theo ông các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế, các khái niệm cơ bản về hệ thống quốc tế có sự khác biệt và đây là mô hình được ông vận dụng vào chiến lược đối ngoại của Mỹ để phân tích cho cơ sở chính sách đối ngoại thời kỳ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc vì theo ông đây là bốn nguyên tắc xác định lợi ích quốc gia của Mỹ. Với ba nội dung chính là: 1) Nguyên tắc bốn chữ “P” trong hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ; 2) Sự định hình mối quan hệ Mỹ-Việt dựa trên nguyên tắc bốn “P” và 3) Nhìn nhận tương lai quan hệ Mỹ-Việt: Tiếp cận theo bốn chữ “P”, có thể rút ra kết luận là từ năm 2016 trở đi, hai nước đã có nền tảng khá vững chắc là quan hệ “Đối tác toàn diện” và Tuyên bố tầm nhìn chung (2015) để cùng nhau hướng tới một tương lai bền vững, sâu sắc và thực chất hơn.


Keywords


Cơ sở; quan hệ Việt-Mỹ; nguyên tắc 4 chữ “P”; chính sách đối ngoại Mỹ

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bruce W.Jentleson. 2004. Chính sách đối ngoại Hoa kỳ -Động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ XXI. (Bản dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2015. Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm Đổi mới (1986-2016). Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

George C.Herring. 2012. “Từ cựu thù tới bằng hữu”.Tuần Việt. Bài đã được xuất bản: 30/12/2012. http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-12-26-tu-cuu-thu-toi-bang-huu.

Truy cập ngày 10/2/2015

Nguyễn Thái Yên Hương. 2015: "Xin lỗi và bồi thường chiến tranh trong quan hệ quốc tế- Kinh nghiệm lịch sử trong quan hệ Việt-Mỹ". Tạp chí Nghiên cứu lịch sử . Số 3/2015.

Richard J. Payne.1995. The Clash with Distant Cultures. State University of New York Press.

Robert S. McNamara. 1995. Nhìn lại quá khứ-Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Robert O.Keohance and Lisa L.Martin. 1995. “The Promise of Institutionalist

Theory”.International Security 20:1.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i3.65

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172