Thực trạng và triển vọng hợp tác giữa Hàn Quốc - ASEAN từ năm 1989 đến năm 2020

Đinh Thị Lý Vân

Abstract


Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu thực trạng hợp tác giao lưu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội giữa ASEAN - Hàn Quốc từ năm 1989 đến 2020 từ đó phân tích nhu cầu hợp tác trao đổi giữa ASEAN - Hàn Quốc. Thông qua quá trình phân tích thực trạng giao lưu hợp tác giữa ASEAN - Hàn Quốc, bài viết trình bày những đặc điểm trong mối quan hệ giữa ASEAN - Hàn Quốc, đồng thời phân tích triển vọng hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội giữa Hàn Quốc - ASEAN trong tương lai.

Ngày nhận 23/02/2021; ngày chỉnh sửa 18/5/2021; ngày chấp nhận đăng 30/6/2021


Keywords


ASEAN; Hàn Quốc; thực trạng giao lưu; triển vọng hợp tác

References


ASEAN - Hàn Quốc 2020. ″ASEAN - Hàn Quốc tăng cường hợp tác kết nối vì thịnh vượng″. Ủy Ban Quốc Gia 2020 (https://asean2020.vn/web/asean). Truy cập tháng 11 năm 2020.

ASEAN - Korea Centre. 2012. Asean and Korean We are friends. Korea: Asean Centre.

ASEAN - Korea Centre. 2019. ″ASEAN Overview.″ Thống kê liên quan đến Hàn Quốc - ASEAN (https://www.aseankorea.org). Truy cập tháng 11 năm 2020.

Hiệp hội Chính sách hướng Nam mới. 2018. ″Chính sách hướng Nam mới là gì?.″ Cổng thông tin chính sách hướng Nam mới (http://www.nsp.go.kr/kor/policy/policy2.do). Truy cập tháng 11 năm 2020.

Korea Policy Briefing. 2020. ″Chính sách hướng Nam mới.″ Tổng quan chính sách Đại Hàn Dân Quốc (https://www.korea.kr/special). Truy cập tháng 8 năm 2020.

Korean Statistical Information Service (국가통계포털). 2020. ″Thống kê trong nước - Thu nhập quốc dân″. Cổng thông tin Thống kê quốc gia (https://kosis.kr/search/search.do). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Nguyen Tran Tien. 2019. South Korean Cultural Diplomacy and the enhancement of Soft - power - A case study of South Korean Cultural Diplomacy toward ASEAN. Socical Sciences Publishing House.

Seo Jeong In. 2019. ″Quá khứ hiện tại và tương lai của Hàn Quốc - ASEAN.″ Viện nghiên cứu Posco 2019: 26-27.

Shin Yun Seong, Kim Sang Hoon, Yun Jeong Hyun, Jeong Hye Rin. 2015. ASEAN - Korea Industrial Cooperation Expansion Plan. Korea: KIET Industrial Research Institute.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1b.649

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172