Các hướng nghiên cứu về vấn đề thất nghiệp của thanh niên thế giới và Việt Nam

Bùi Thanh Minh

Abstract


Thanh niên là một nhóm xã hội đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển ở mỗi quốc gia. Tuy nhiên, thanh niên cũng là một nhóm dễ bị tổn thương khi các điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi. Thất nghiệp là vấn đề lớn đối với thanh niên trên phạm vi toàn cầu và ở Việt Nam với nhiều hệ quả tiêu cực ngắn hạn và dài hạn. Bài viết nhằm tổng thuật và giới thiệu các hướng nghiên cứu về vấn đề thất nghiệp của thanh niên, các hệ quả và phân tích vai trò của đào tạo nghề trong việc tìm kiếm việc làm, hạn chế thất nghiệp, tăng thu nhập cho thanh niên thế giới và Việt Nam.

Ngày nhận 03/9/2019; ngày chỉnh sửa 24/12/2020; ngày chấp nhận đăng 22/02/2021


Keywords


thanh niên; thất nghiệp; hướng nghiên cứu; đào tạo nghề.

References


African Union Commission (AUC). 2006. “African Youth Chapter”.

(https://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/african_youth_charter_2006.pdf). Truy cập 9 tháng 6 năm 2020.

Aiyedogbon O John, Bright O. Ohwofasa. 2012. “Poverty and youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011”. International Journal of Business and Social Science (Special Issue - October 2012): 3(20): 269-279.

Asadullah Muhammad Ali, Ullah Aamir Zafar. 2018. “Social-economic contribution of vocational education and training: an evidence from OECD countries". Industrial and Commercial Training 50 (4): 172-184

Batchuluun Altantsetseg, Dalkhjav Bayarmaa, Batbekh Soyolmaa, Sanjmyatav Amartuvshin, Baldandorj Tsogt - Erdene. 2017. “Impact of Short Term Vocational Training on Youth Unemployment: Evidence from Mongolia”. Partnership for Economic Policy Working Paper No. 2017-12.

Bartlett Will 2009. “The effectiveness of vocational education in promoting equity and occupational mobility amongst young people”. Economic Annals 54: 7-39.

Becker Gary S. 1964. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago, IL: National Bureau of Economic Research.

Bishop John H, Mane Ferran. 2004. “The Impacts of Career-Technical Education on High School Labor Market Success”. Economics of Education Review 23(4): 381- 402.

Borjas George J. 2005. “The Labor - Market Impact of High - Skill Immigration”. American Economic Review 95(2): 56-60.

Bộ Nội vụ và UNFPA. 2015. “Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam”.

Benifei Brando. 2017. “The importance of vocational training in tackling youth unemployment”. (https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/opinion/importance-vocational-training-tackling-youth-unemployment). Truy cập ngày 11/07/2019.

Burgess Simon, Propper Carol, Rees Hedley, Shearer Arran. 2003. “The Class of 1981: The Effects of Early Career Unemployment on Subsequent Unemployment Experiences”. Labour Economics 10: 291-309.

Bremer Jennifer. 2018. “Youth Unemployment and Poverty in Egypt”. Poverty and Public Policy Journal 10(3): 295-316.

Chalabi Mona. 2014. “Rising unemployment for UK's ethnic minorities: who's affected?”. The Guardian.com. (https://www.theguardian.com/news/datablog/2014/jan/08/rising-unemployment-for-uk-ethnic-minorities-race-whos-affected). Truy cập ngày 07 tháng 09 năm 2019.

CEDEFOD/ European Centre for the Development of Vocational Training. 2011. The benefits of vocational education and training. Research paper. No10. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011.

Chu Thanh Vân. 2018. “Dân số thanh niên đang có xu hướng giảm dần từng năm”. TTXVN/Vietnamplus. (https://www.vietnamplus.vn/dan-so-thanh-nien-viet-nam-dang-co-xu-huong-giam-dan-tung-nam/544267.vnp). Truy cập ngày 23/06/2019.

Devision for inclusive social development. 2017. “Employment Opportunities: Do Race and Ethnicity Matter”.

(https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/2017/07/20/employment-opportunities). Truy cập 29 tháng 03 năm 2021.

Dike Victor. 2009. “Addressing youth unemployment and poverty in Nigeria: A call for action, not rhetoric”. Journal of Sustainable Development in Africa 11(3): 129-147.

Dorota. 2002. “Health problems of the unemployed - possibilities and forms of solving them”. Wiadomości lekarskie (Warsaw, Poland 1960). 55 Suppl 1. 762-7.

Fougère Denis, Pouget Julien and Kramarz Francis. 2009. “Youth unemployment and crime in France”. Journal of the European Economic Association 7(5): 909-938.

Freeman Richard B. 1996. “Why do so many young American men commit crimes and what might we do about it?” The Journal of Economic Perspectives 10(1): 25-42.

Hammarström Anne. 1994. “Health consequences of youth unemployment - review from a gender perspective”. Social Science & Medicine 38(5): 699-709.

Grönqvist Hans. 2011. Youth Unemployment and crime: New lessons exploring longitudinal regester data. Stockholm University.

Heckman Jame J và Borjas George. 1980. “Does Unemployment Cause Future Unemployment? Definitions, Questions and Answers from a Continuous Time Model of Heterogeneity and State Dependence”. Economica Journal. New Series 47 (187): 247-283.

Hội đồng Dân tộc. 2018. “Báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2016 - 2018”.

Inman Phillip. 2014. “Minority ethnic workers in UK twice as likely to be unemployed as whites”. The Guardian.com.

(https://www.theguardian.com/society/2014/jan/08/minority-ethnic-workers-more-often-unemployed). Truy cập ngày 07/09/2019.

International Labour Organization (ILO). 2017. “Global employment trends for youth 2017: Paths to a better working future”.

Jacobson Louis, LaLonde Robert, Sullivan Daniel. 2005. “Estimating the returns to community college schooling for displaced workers”. Journal of Econometrics 125: 271-304.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1.627

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172