So sánh cấu trúc danh ngữ tiếng Việt và tiếng Thái

Võ Thị Minh Hà, Wantanee Nachaingern

Abstract


Tiếng Việt và tiếng Thái tuy khác cội nguồn nhưng lại có chung loại hình đơn lập, phân tích tính. Cả hai ngôn ngữ đều có trật tự cú pháp SVO nhưng danh ngữ của cả hai bên vừa có những tương đồng vừa có những khác biệt cần được làm rõ. Trong bài viết này, từng thành tố, từng vị trí trong cấu trúc danh ngữ của hai ngôn ngữ sẽ được so sánh để chỉ ra những điểm giống và khác nhau của từng vị trí và toàn cấu trúc. Kết quả của bài viết sẽ góp phần vào quá trình thụ đắc ngôn ngữ như một ngoại ngữ nhìn từ tiếng Việt và tiếng Thái.

Ngày nhận 17/8/2020; ngày chỉnh sửa 03/12/2020; ngày chấp nhận đăng 22/02/2021


Keywords


danh ngữ; cấu trúc; loại hình; tiếp xúc; thụ đắc ngôn ngữ.

References


Cao Xuân Hạo. 1999. Tiếng Việt- mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Croft William. 2003. Typology and Universals (second edition). Cambridge University.

Diệp Quang Ban. 2009. Ngữ pháp Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đinh Văn Đức, Đinh Kiều Châu. 1998. “Góp thêm đôi điều vào việc nghiên cứu danh ngữ tiếng Việt”. Tạp chí Ngôn ngữ. 14:1-12.

Đinh Văn Đức. 2001. Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại). Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đinh Văn Đức. 2010. Các bài giảng về từ pháp học tiếng Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Emeneau Murray Barnson 1951. Studies in Vietnamese (Annamese) Grammar. University of California.

Greenberg Joseph. 1963. Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements. MIT Press- http://hdl.handle.net/11707/78.

Hoàng Dũng, Nguyễn Thị Ly Kha. 2004. “Về các thành tố phụ sau trung tâm trong danh ngữ tiếng Việt”. Tạp chí Ngôn ngữ 4:24-34.

Lê Biên. 1999. Từ loại tiếng Việt hiện đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Lê Văn Lý. 1972. Sơ-thảo ngữ-pháp Việt-Nam. Sài Gòn: Trung tâm học liệu. Bộ Giáo dục.

Nawawan Phanthumatha. 2015. Ngữ pháp tiếng Thái. Băng Cốc: Khoa Nghệ thuật, Trường đại học Chulalongkorn.

Nguyễn Đình Hoà. 1997. Tiếng Việt không son phấn. Amsterdam: John Benjamins.

Nguyễn Phú Phong. 2002. Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt- Loại từ và chỉ thị từ. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.

Nguyễn Tài Cẩn. 1975. Từ loại danh từ trong tiếng Việt hiện đại. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

Phan Khôi. 2020. Việt ngữ nghiên cứu. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới

Sa-Nga Kanchanakphan.1968. Ngữ pháp tiếng Thái. Bangkok: Nhà xuất bản Thaiwatthanaphanit.

Thompson Lauren. 1965. Vietnamese Grammar. Sealtle: University of Washington Press.

Trần Đại Nghĩa. 1996. “Sự tổ hợp loại từ với danh từ trong tiếng Việt hiện đại”. Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn. Hà Nội: Viện Ngôn ngữ học.

Trần Trọng Kim, Phạm Duy Khiêm, Bùi Kỉ. 1941. Việt Nam văn phạm. Hà Nội: Lê Thăng xuất bản.

Trương Vĩnh Ký. 1883. Grammaire de la langue annamite. Saigon.

Võ Thị Minh Hà. 2017. “Cấu trúc danh ngữ, động ngữ tiếng Việt trong các văn bản chữ Quốc ngữ thế kỉ XVII”. Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học. Hà Nội: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vũ Đức Nghiệu. 2020. Ngữ pháp lịch sử tiếng Việt- Từ và ngữ đoạn. Hà Nội: Nhà xuấtb ản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Wijin Phanupong.1987. Cấu trúc tiếng Thái. Băng Cốc: Khoa Nghệ thuật, Trường đại học Chulalongkorn.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1.626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172